Rada města Slatiňany projednala na 76. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 76. schůzi dne 9. 11. 2020:

 1. Rada schválila úpravu odpisového plánu ZŠ na rok 2020 související s rekonstrukcí kotelny a výměny oken.
 2. Rada schválila úpravu závazných ukazatelů ZUŠ. Úprava souvisí s neuskutečněním opravy kůlen na zahradě, které byly plánované v roce 2020. ředitel ZUŠ nechal zpracovat projekt, ze kterého vyplývá, že náklady by byly příliš vysoké.
 3. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (dále VZMR) na zpracování projektové dokumentace k povolení stavby a k provedení stavby na celkové stavební úpravy ulice Čechova (zbývající část VO a opravu chodníku), vybrala Rada města společnost DI PROJEKT s. r. o.. Z celkem pěti dodaných nabídek vyhrála společnost na základě nejnižší nabídkové ceny – 281 000 Kč bez DPH za zpracování PD.
 4. Rada města schválila uzavření patnácti smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod s Vodárenskou společností, a.s.. Smlouva slučuje všechna odběrná místa do jedné smlouvy, je v souladu s novelou zákona č. 274/2001 Sb. a ruší formu platby záloh (faktura jednou ročně dle reálného vyúčtování).
 5. Schválení dodatku ke smlouvě na stavbu nového veřejného osvětlení v ul. Schmoranzova vč. přechodu pro chodce a hřbitovní brány související se vzniklými vícepracemi. Navýšení o 156 211 Kč bez DPH. Jedná se o změny stavby, místo betonové bude pořízena žulová dlažba, na některých místech změna protlaků pod komunikací na tradiční překopy z důvodu špatného podloží a rizika spojeného s existencí plynového potrubí, ruční výkopy z důvodu ochrany kořenů stromů).
 6. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek VZMR na zajištění dodávky zemního plynu vybrala Rada města společnost Pražská plynárenská, a.s.. Z celkem dvou dodaných nabídek zvítězila společnost s nejnižší nabídkovou cenou 410 Kč/MWh bez DPH (doposud byla cena 497 Kč/MWh bez DPH). Soutěž s ročním kontraktem.
 7. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek VZMR na zajištění dodávky elektrické energie vybrala Rada města společnost innogy Energie, s.r.o. Z celkem dvou dodaných nabídek zvítězila společnost s nejnižší nabídkovou cenou 506 775 Kč bez DPH (doposud byla cena 562 321 Kč bez DPH). Opět se jedná o roční kontrakt.
 8. Byla schválena nová smlouva ke službě právního informačního systému ASPI. Jedná se rozšíření počtu licencí na službu pro stavební úřad. Cena ve výši 34 552 Kč s DPH za rok se smluvním závazkem na 5 let (dosavadní cena 30 976 Kč s DPH).
 9. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu  (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – „účetní“ přesun související s bodem č. 2.
 10. Byl odsouhlasen splátkový kalendář související s dluhem za prodej dřeva vůči fyzické osobě v celkové výši 382 033 Kč. Uzavřením předloženého dokumentu získal MěÚ větší právní jistotu v případě soudního vymáhání dlužné částky. V době prodeje byla špatná situace z důvodu kůrovcové kalamity. Alternativní možnost prodeje za cenu paliva nebo vlákniny, tedy potenciální ztráta
  přes 200 000 Kč.
 11. Nebylo vyhověno žádosti o příspěvek do sbírky pro Diakonii Broumov.
 12. Byla schválena dohoda práva chůze a jízdy vztahující se k p. p. č. 345/1 v k. ú. Škrovád a části p. p. č. 472/2 v k. ú. Kunčí se společností LEONE CZ s.r.o. jako příjezdovou cestu pro stavební stroje a stroje přivážející materiál v souladu s rozhodnutím MěÚ Chrudim, odboru dopravy související s další výstavbou v této lokalitě. Tato alternativa odkloní dopravu na delší trasu vedoucí Škrovádem.
 13. Na žádost SDH Kunčí byl schválen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který umožní čerpání dotace přesunout na jiné než původně požadované aktivity z důvodu nouzového stavu.
 14. Byl uzavřen dodatek ke smlouvě na Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu se společností Granplast s.r.o. Dodatek upravuje („zjednodušuje“) harmonogram svozu dům od domu, který s platností od 15. 1. 2021 bude probíhat v pátek pro všechny městské části (doposud probíhal svoz ve třech dnech). Dále dodatek stanovuje zahájení svozu papíru systémem dům od domu a to od 5. 4. 2021. (informace o odpadovém systému budou v lednových Ozvěnách).
 15. Rada města schválila instalaci deseti světelných bodů veřejného osvětlení v Trpišově, a to v nové zástavbě rodinných domů na p. p. č. 67/1, 69/5 a 67/12.
 16. Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2020.
 17. Ze tří nabídek byl vybrán administrátor a organizátora výběrových řízení Mgr. Zdeněk Tomáš (advokát). Jedná se o výběrová řízení spojená s projektem „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“. Cena výběrových řízení 80 500 Kč bez DPH. Cena bude finančně kryta z rozpočtu zmíněného projektu.
 18. Došlo ke schválení změně pronájmu části pozemkové parc. č. 418/1 v k.ú. Slatiňany (v Presích u řeky) o výměře 490 m2 . Jedná se o pozemek, který nelze kvůli protipovodňové bezpečnosti oplotit, lze na něm provozovat pouze obecnou zemědělskou činnost. Část pozemku byla původně pronajata jinému občanovi za stejným účelem, který požádal o změnu výměry.
 19. Byla schválena rámcová smlouva o poskytování konzultační činnosti při projekčních a realizačních pracích souvisejících s přípravou optické sítě.
 20. Rada města schválila specifikaci předmětu plnění dokumentu včetně dílčí části „Generel dopravy v pohybu“ a „Generel parkování“ jako podklad pro výběrové řízení související s projektem „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“.
 21. V různém Rada:
  1. se sešla se zástupci Osadního výboru Trpišov. Jednala s nimi o možnosti vzniku dětského hřiště, o provedení studie na „novou“ náves (bude předložena Zastupitelstvu v návrhu na rozpočet 2021) a o problému se zápachem z kanalizace.
  2. neschválila objednání skládaných map pro infocentrum.
  3. souhlasila s cenovou nabídkou odhadu ceny kanalizace (viz bod 9 75. Rada) – cca 20 000 Kč (cena znaleckého posudku na cenu kanalizace „pod lihovkou“, která by mohla být využita při „odkanalizování“ Kunčí.)
  4. vzala na vědomí zápis Osadního výboru Kunčí.
  5. schválila přijetí sponzorského daru ve výši 3 761 Kč pro MŠ.
  6. schválila koordinační a situační výkres na rekonstrukci veřejného osvětlení ve zbylé části ulice Klášterní a jeho předání k dokončení projektové dokumentace.
  7. schválila návrh koordinační situace stavebních úprav (parkování a chodník) v ul. Klášterní (část mezi ulicí Švermova a Tyršova) k další úpravě o připomínky Rady.
  8. schválila koordinační situaci stavby nového signalizačního osvětlení (semaforu) na přechod pro chodce a jeho předání k dokončení projektové dokumentace.
  9. byla seznámena s předloženou vizualizací soukromého projektu „Přístavba a nástavba objektu Potraviny Málek“.
  10. pověřila MěÚ přípravou bezplatného přidělování pytlů pro svoz plastového odpadu systémem dům od domu, a to v počtu odevzdaných pytlů (poplatník získá bezplatně počet pytlů na další použití ve výši počtu pytlů, které plné odevzdal).

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_07620.pdf

Odkaz: Ozvěny 2020-12

5 komentářů u „Rada města Slatiňany projednala na 76. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.