Rada města Slatiňany projednala na 79. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 79. schůzi dne 7. 12. 2020:
 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 47 nesplněných usnesení jich je 20 z tohoto roku a dá se předpokládat jejich splnění. Dále pak 27 starších, které jsou vázány na třetí strany.
 2. Rada města vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu v roce 2020. Celkem město získalo 17 dotací v celkové výši 38 267 554 Kč.
 3. Nebylo vyhověno žádosti o finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice. Tato charita v tomto roce žádá opakovaně, přičemž předchozí žádosti bylo vyhověno.
 4. Byla schválena výzva na zadání podlimitní veřejné zakázky „Modernizace technického zařízení MŠ“. Výběrové řízení souvisí s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace a otopného systému v MŠ (viz Ozvěny prosinec 2020).
 5. Schválení dodatku ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů – navýšení počtu sběrných nádob na potravinářské oleje a tukyBezplatné plnění „výměnou za odpad“. Nový kontejner na žádost občana bude přistaven v Trpišově.
 6. Bylo schváleno znění dodatku ke smlouvě na zajištění svozu
  článek „Odpady v roce 2021“).
 7. Rada města neschválila realizovanou změnu trasy vodovodní a kanalizační přípojky. Oproti původní schválené trase tato změna výrazně znehodnocuje pozemky města a přilehlých majitelů v ul. Sečská.
 8. Rada města vydala úpravu směrnice „Zásady pro organizování občanských sňatků a ostatních činností v záležitosti kultury“. Směrnice stanovuje ošatné jednotlivým účastníkům ze strany města na svatbě.
 9. Rada schválila úpravu závazných ukazatelů ZŠ. Úprava souvisí s ušetřením finančních prostředků z důvodů karanténních opatření vlády a uzavření školy v jarních a podzimních měsících.
 10. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu – příjmy za pojistná plnění JPO,„účetní“ přesun související s bodem č. 9.
 11. Rada města doporučila schválit program pro 12. zasedání Zastupitelstva města naplánovaného na 16. 12. 2020.
 12. Bylo rozhodnuto o termínu týdenního letního svozu, který v roce 2021 bude probíhat od 31.5. do 3.9. (viz článek „Odpady v roce 2021“).
 13. Rada města se zabývala způsobem přidělování pytlů na plastový odpad v rámci systému svozu„dům od domu“ a rozhodla o bezplatném přidělování pytlů občanům, kteří službu aktivně využívají a dále rozhodla o způsobu přidělování identifikačních známek na papírový odpad (viz článek „Odpady v roce 2021“).
 14. V různém Rada:
  1. souhlasila se žádostí Sběrného dvora o jeho uzavření během vánočních svátků (tj. 21.12.2020 až 3.1.2021), kromě 29.12., kdy bude otevřeno od 8 do 13h.
  2. schválila cenovou nabídku na technicko-ekonomickou studii na odvodnění komunikace v Trpišově.
  3. vzala na vědomí informaci o nedočerpání investiční dotace v ZŠ.
  4. vzala na vědomí informaci o vyhrazených 3 parkovacích místech pro DSS v ulici Klášterní, které v minulosti vyhradil odbor dopravy MěÚ Chrudim v součinnosti s Policií ČR. Vyhrazení těchto tří míst bude zapracováno do projektové dokumentace.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_07720.pdf

Odkaz: Ozvěny 2021-01

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.