Rada města Slatiňany projednala na 81. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 81. schůzi dne 21. 12. 2020

  1. Rada specifikovala předmět plnění veřejné zakázky související s tvorbou propagačního videa města (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“).
  2. Byl udělen souhlas s umístěním nové sloupcové trafostanice na pozemku p.č. 389/2 v k.ú, Škrovád (v místech mezi řekou a „Hospůdkou Pod kopcem“).
  3. Rada souhlasila se zřízením věcného břemene kabelového vedení nn na parcele č. 496/20 v k.ú. Trpišov společnosti ČEZ. Dotčena parcela slouží jako příjezdová cesta.
  4. Rada souhlasila se zřízením věcného břemene kabelového vedení nn na parcele č. 693 v k.ú. Slatiňany společnosti ČEZ. Dotčena parcela slouží jako příjezdová cesta.
  5. Rada schválila úpravu závazných ukazatelů ZŠ. Úprava souvisí s narovnáním neinvestičních příspěvků a investičních dotací dle skutečného čerpání.
  6. Na žádost nájemníka byla předčasně vypovězena smlouva o pronájmu nebytových prostor v ulici Schmoranzova č.p. 21 (vinotéka na křižovatce). Výpovědi k 31. 12. 2020 bylo z důvodu koronavirové situaci vyhověno. 
  7. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části – příjmy za pojistná plnění JPO, dotace od kraje pro SDH.
  8. Na základě „Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství“ za rok 2019 (dostupný na webu města), který mimo jiné nedostatečně hodnotí likvidací biologicky rozložitelného odpadu, byl pověřen radní p. Steklý zjištěním možností svozu takového odpadu formou „dům od domu“.
  9. V různém Rada diskutovala nad novým územním plánem, přičemž pověřila starostu a místostarostu jednáním s dotčeným vlastníkem.

Odkaz: Ozvěny 2021-02

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.