Rada města Slatiňany projednala na 84. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 84. schůzi dne 27. 1. 2021:

 1. Rada vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek a schválila výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2020.
 2. Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MěÚ. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr, nebo zvolených zastupitelů města do uvolněné funkce (starosta).
 3. Došlo ke zrušení dvou usnesení Rady města – usnesení o zřízení sjezdu a zřízení věcného břemene (napojení kanalizace), které žadatelé sami stáhli.
 4. Na základě výpůjčních reverzů, které dne 22. 6. 2012 byly uzavřeny s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, má město vypůjčeno sedm muzejních exponátů pro muzeum Švýcárna. Rada města schválila prodloužení této smlouvy do 1. 2. 2023. Jedná se o bezplatnou výpůjčku, kde se město zavazuje primárně tyto zapůjčené předměty pojistit.
 5. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci bytu č. 11 v DPS Farská 765, Rada města vybrala jako dodavatele společnost Komplex CR s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 116 953 Kč bez DPH.
 6.  Bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“ uzavřenou s Michalem Kindlem. Dodatek prodlužuje termín dokončení o rok. Některé pozemky potřebné pro realizaci jsou ve vlastnictví Národního hřebčínu Kladruby nad Labem s.p.o., se kterým se doposud nepodařilo vyjednat převod do vlastnictví města.
 7. Došlo k uzavření smlouvy o pronajatí nebytových prostor v domě č.p. 21 ve Slatiňanech s Jaroslavem Víznerem. Nový nájemce bude prostory využívat zejména jako učebnu autoškoly.
 8. Rada města uzavřela dohodu o udržování veřejného prostranství v Kunčí se Sborem dobrovolných hasičů Kunčí, za roční poplatek ve výši 12 000 Kč.
 9. Rada vzala na vědomí zprávu o užívání Společenského domu. Spolu s tím schválila ponechání cen zapůjčení sálu v přízemí pro rok 2021 (cenové rozmezí od 350 Kč/h až po 70 Kč/den dle povahy akce a ročního období – např. v topné sezóně vyšší náklady).
 10. Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Modernizace TZB MŠ Slatiňany“ bylo obdrženo 12 cenových nabídek. Hodnotící komise konstatovala, že nejnižší nabídkovou cenu ve výši 7 127 200 Kč předložila společnost VIKTORSTAV s.r.o., která splnila i všechny podmínky zadávací dokumentace. Rada města rozhodla o vydání oznámení o výběru zhotovitele.
 11. V různém Rada:
  1. doporučila připravit zrušovací vyhlášku o místním poplatku z pobytu. V současné pro soukromý sektor nelehké době se jedná o zbytečnou zátěž pro živnostníky podnikající v oblasti poskytování ubytování.
  2. pověřila MěÚ zasláním odpovědi na žádost střediska Migrace ADCH Praha o umístění klienta z Ukrajiny. V současné chvíli nejsou v DPS žádné volné kapacity. Kapacita DPS je primárně vyhrazena pro občany Slatiňan.
  3. pověřila MěÚ zasláním dopisu advokátní kanceláři KVB týkající se zpracování námitek k Územnímu plánu Slatiňan.
  4. projednala záměr MgA. Ivy Ryzové o možném využití Švýcárny a doporučila ji pozvat na příští jednání Rady města.
  5. projednala znění dodatku smlouvy o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem a Realitní a stavební společností s.r.o. v rámci přístavby ZŠ. Dodatek reaguje na upozornění ze strany IROP ohledně uveřejnění informací týkající se podmínek dotačního titulu.
  6. souhlasila s odkupem soukromé kanalizační stoky za částku 250 000 Kč za podmínky umožnění napojení budoucí kanalizace z místní části Kunčí.

Odkaz: Ozvěny 2021-02

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.