Rada města Slatiňany projednala na 85. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 85. schůzi dne 8. 2. 2021:

Rada města se sešla s MgA. Ivou Ryzovou a společně diskutovala nad jejím nápadem vytvořit kavárnu v objektu stávajícího muzea Švýcárna.

 1. Rada schválila Výroční zprávu za rok 2020 o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím – celkem 2 podané žádosti.
 2. Schválila uzavření kupní smlouvy na kanalizaci za částku 250 000 Kč za podmínky umožnění napojení budoucí kanalizace z místní části Kunčí.
 3. Došlo ke schválení převodu výše uvedené kanalizace do VaK Chrudim (formou vkladu, výměnou za akcie) v hodnotě 250 000 Kč.
 4. Rada schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty k poz. parcelám o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o podmínkách provedení stavby na pozemkovou parcelu týkající se výše uváděné kanalizace.
 5. Byla prodloužena smlouva o bezúplatném užívání nemovitých věcí s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Konkrétně se jedná o pronájem zaplocených pozemků kolem Švýcárny našemu městu (zaplocené pozemky kolem Švýcárny vlastní výše uvedená organizace).
 6. Rada vzala na vědomí inventarizaci a posouzení vybraných stromů a uložila MěÚ postupovat dle navrženého postupu. Z uvedeného průzkumu vyplynulo, že je nutné pokácet 17 ks dřevin do 1 roku a 10 ks dřevin do 3 let, u dalších dřevin je třeba provést odborné ošetření. Rada rozhodla o předání dokumentu Výboru pro životní prostředí.
 7. Rada vzala na vědomí stavební záměr úpravy soukromého domu č.p. 37 ve Slatiňanech. (proti MÚ)
 8. Bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem týkající se stavby „Veřejné osvětlení v ul. Švermova“. Při stavbě budou dotčeny pozemky DSS, přičemž Pardubický kraj pro schválení stanovil několik podmínek – etapovitá rekonstrukce, tak aby nebyla dotčena všechna parkovací místa naráz, navrácení pozemků do původního stavu.
 9. Rada vzala na vědomí informaci o připravované rekonstrukci (kabelizaci) distribuční sítě v rámci akce „Slatiňany, Škrovád-obnova kvn, DTS,knn“ kterou připravuje společnost ČEZ Distribuce, a. s., ke které se město plánuje připojit v rámci výstavby nového VO.
 10. Byla vzata na vědomí informace o stavu požární ochrany ve městě za rok 2020 (viz níže v článku).
 11. Schválení změny rozpočtu – odkup kanalizace (viz bod 2), platba SDH Kunčí za údržbu (viz bod 8 Rada 84.), opravu stolů ve velké zasedací místnosti radnice.
 12. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Komunikační strategie a Vizuální identita města“, Rada města vybrala jako dodavatele společnost Prime Production Studio s.r.o. s nabídkovou cenou 153 460 Kč bez DPH. Dále byla jmenována koordinační pracovní skupina ve složení Ivan Jeník, Vít Steklý, Petr Kolek, Kamila Picpauerová, Renata Maryšková a Kateřina Prachařová, která bude komunikovat s vybraným dodavatelem. Financování zakázky bude finančně kryto z dotačního titulu Otevřené a přitažlivé město.
 13. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Generel dopravy a parkování“, Rada města vybrala jako dodavatele koncepčního dokumentu společnost PRO CEDOP s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 375 000 Kč bez DPH. Financování zakázky bude finančně kryto z dotačního titulu Otevřené a přitažlivé město.
 14. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení propagačního videa“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“). Výsledkem bude propagační video města. Hodnotící komise – Ivan Jeník, Stanislav Šťastný, Milan Chalupník, Jaroslav Bušta, Vít Steklý, Václav Hoffman, Renata Maryšková.
 15. V různém Rada:
  1. pověřila Václava Hoffmana zastupováním pracovníků stavebního úřadu po dobu trvání jejich nepřítomnosti.
  2. byla informována, že Česká pošta chce zrušit sobotní provoz pobočky ve Slatiňanech. Rada města s touto změnou provozní doby a tímto omezením služby občanům města nesouhlasí.
  3. po zapracování námětů a připomínek občanů schválila situační výkres na stavební úpravy ul. Klášterní a jeho předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace (viz níže v článku).
  4. schválila katastrální situační výkres C.2.1. k územnímu rozhodnutí na stavbu odkanalizování místní části Kunčí.
  5. pověřila MěÚ zjištěním možnosti umístění popelnice na kovy v ulici Družstevní.
  6. byla seznámena s jednáním se Sběrným dvorem (viz níže v článku).
  7. diskutovala o nakládání s bioodpady (viz níže v článku).

Odkaz: Ozvěny 2021-02

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 85. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.