Rada města Slatiňany projednala na 86. schůzi

Rady města Slatiňany z 86. schůze konané dne 22. února 2021

Rada města Slatiňany

 1. rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do IV. Kategorie s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení“
  1. schválila zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení
  2. schválila seznam oslovených dodavatelů pro uvedenou veřejnou zakázku
  3. jmenovala k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek ve výběrovém řízení o zadání veřejné zakázky s názvem: „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení“ komisi ve složení: Ing. Petr Vlášek, Ing. Václav Hoffman, Ing. arch. Lukáš Pavlík, Mgr. Bc. Ivo Mandys a náhradníky: Eva Esserová, Bc. Martina Doležalová, Ing. Vladimír Rašín
  4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 048 227 Kč bez DPH.1
 2. vzala na vědomí cenové nabídky na technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP staveniště a autorský dozor na jednotlivé stavby města Slatiňany, které se v letošním roce budou realizovat
  1. rozhodla o vystavení objednávek a uzavření smluv na technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP staveniště a autorský dozor na stavby:
   Stavební úpravy okružní křižovatky (ovál) ve Slatiňanech
   Modernizace TZB MŠ Slatiňany
   Oprava části chodníku v ul. 5. května, Slatiňany – II. část,
 3.  V souvislosti s projednáním záměru Úprava veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech je nezbytné právní ošetření vodního přítoku vody majitelem elektrárny u Podskály. Rada města schválila dohodu, která tento přítok zajišťuje. Jedná se o bezúplatnou dohodu.
 4. rozhodla objednat u Milana Havlíka IČ: 073 46 565 opravy veřejného osvětlení nad rámec uzavřené Smlouvy o provádění servisních prací dle cenové nabídky ze dne 16. 2. 2021 ve znění zprávy č. 4/86
 5. schválila ukončení Licenční smlouvy č. 2014-02-101 uzavřené dne 12. března 2014 s firmou Ki-Wi Digital s.r.o.(ukončení podpory elektronické úřední desky u úřadu, protože nefunguje)
 6. vzala na vědomí jednotkové ceny prací nad rámec Smlouvy o provádění servisních prací – Dodatek řeší vícepráce v hodnotě 176 015 Kč bez DPH (úprava výtahové šachty, bourací práce, šlukování stěn šaten, podhledy, přepojení stávajících kabelů
 7. schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 07. 2020 se společností Realitní a stavební společnost s.r.o., Brno jako dodavatelem akce „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření
 8. zrušila usnesení č. 906/70/RMS/2020 ze dne 17. 8. 2020 týkající se navýšení pronajaté části pozemkové parcely č. 307/1 v kat. území Kunčí u chaty e.č. 70, ve znění zprávy č. 7/86
 9. schválila pronájem části pozemku p.č. 315 v kat. území Škrovád pro umístění včelínů o výměře 2 x 10 m2
 10. zrušila usnesení č. 1040/78/2020/RMS ze dne 23. 11. 2020  (limit příspěvku města ve Sběrném dvoře na občana ve výši 200 Kč na rok na neomezené komodity )
 11. schválila odpisový plán na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany a Základní uměleckou školu
 12. schválila závazné ukazatele na rok 2021 pro Základní školu Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany a Základní uměleckou školu
 13. stanovila dle § 131 zákoníku práce osobní příplatek ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Slatiňany s účinností od 1. března 2021
 14. schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1 + 1, v domě čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 1.4.2021 do 30.9.2021
  1. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1 + 1, v domě čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 1.4.2021 do 30.9.2021 ve znění č. 13/85
 15. schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2021 (vícepráce na přístavbě ZŠ, vratka na základě vypořádání kraj-
  ských voleb.)
 16. schválila specifikaci předmětu plnění pořízení záznamového zařízení ve variantě drátová s hlasovacím zařízením jako podklad pro přípravu výběrového řízení dle důvodové
 17. rozhodla o jiném postupu v případě veřejné zakázky na stavební akci
  „Slatiňany – Křížení výtlaku kanalizace Kunčí s obchvatem“

  1. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci: „Slatiňany – Křížení výtlaku kanalizace Kunčí“, se společností M – SILNICE a.s., Pardubice,
  2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat smlouvu o dílo
 18. Vzala na vědomí žádost paní Mgr. Evy Tomiškové, ředitelky Mateřské školy Slatiňany na likvidaci 40 kusů garnyží odvozem do sběrného dvora
 19. schválila předloženou studii rekonstrukce plovárny:
  1. zónu pro plavání projektovat na 50 m
  2. ponechání navrhovaného řešení velkého bazénu s doplněním navrhovaných vodních prvků
  3. dětský bazén provozovat se slanou vodou s doplněním navrhovaných vodních prvků
  4. solární ohřev dětského bazénu instalovat na technickou budovu
 20. pověřila MěÚ přípravou zprávy na příští zasedání Rady města Slatiňany, týkající se výstavby zásobníku obilí (silo) ve Slatiňanech
  1. doporučila MěÚ získat pohledovou studii včetně 3D plánované stavby
 1. Ozvěny 4/2021[]

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_08621.pdf

Odkaz: Ozvěny 4/2021

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 86. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.