Rada města Slatiňany projednala na 87. schůzi

z 87. schůze konané dne 8. března 2021

Rada města Slatiňany

 1. Došlo ke schválení roční dohody o provádění zálivek Technickými službami Chrudim. Oproti loňské podobě byl aktualizován výčet zalévaných stromů a záhonů. Celková cena 20 zálivek se zvýšila z 66 400Kč na 79 600 Kč vč. DPH za rok. V případě teplejšího léta smlouva stanovuje možnost dalších zálivek. Cena každé další zálivky 3 980 Kč vč. DPH.
 2. schválila „Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany na sezonu 2021“
 3. odložila projednání úpravu ceníku vstupu a pronájmu interaktivního muzea Švýcárna na sezonu 2021
  1. odložila projednání otvírací doby interaktivního muzea Švýcárna na sezonu 2021
 4. vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2020
 5. vzala na vědomí termín konání 10. Městského plesu, který byl stanoven na sobotu 29. 1. 2022.
  1. uložila MěÚ připravit pořádání 10. Městského plesu
 6. schválila uzavření smlouvy o dílo se společností VIKTORSTAV s.r.o., Chrudim, jako vítězným zhotovitelem akce „Modernizace TZB MŠ
  Slatiňany
 7. schválila umístění vodovodní a kanalizační přípojky (v délce cca 45 bm) do pozemku p.č. 618/1 v kat. území Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/87
  1. schválila zřízení pozemkové služebnosti, která bude spočívat v právu vlastníka inženýrské sítě (panující věci) provozovat, udržovat a opravovat na předmětné pozemkové parcele stavbu inženýrské sítě, tj. vodovodní a kanalizační přípojky a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek za účelem výkonu uvedených práv. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 50,- Kč/bm dotčení pozemku + DPH v zákonné výši ke dni uzavření konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
 8. schválila rekonstrukci stávající kanalizační přípojky (v délce cca 25 bm) na pozemku p.č. 663 v kat. území Slatiňany a schválila zřízení pozemkové služebnosti
 9. vzala na vědomí hospodaření v lesích v majetku města Slatiňany v roce 2020
 10. vzala na vědomí informaci o zápisu do Mateřské školy Slatiňany pro školní rok 2021/2022
 11. se seznámila s rozsahem stavebního záměru dle projektové dokumentace připojené k žádosti o vydání společného povolení na stavební záměr Národního hřebčína Kladruby nad Labem týkající se umístění zásobníků (silo) včetně malé posklizňové linky obilí ve stávajícím zemědělském
  areálu v místní části Škrovád obce Slatiňany
 12. schválila odpisový plán na rok 2021 pro město Slatiňany
 13. schválila umístit přechodové svítidlo do chodníku na pozemku parc. č. 687/9 v kat. úz. Slatiňany dle koordinační situace vypracované projektantem Ing. Lukášem Závodným
 14. doporučila městskému úřadu neuplatňovat sankce z důvodu pozdní úhrady místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Slatiňany po době jejich splatnosti do 31. května 2021 z důvodu omezeních způsobených pandemickou situací
 15. pověřila MěÚ Slatiňany podáním žádosti o poskytnutí dotace na KrÚ Pk v rámci dotačního titulu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ na pořízení nových informačních tabulí a směrovek
 16. vzala na vědomí cenovou nabídku Ing. arch. Terezy Šmídové, Pardubice, na vypracování studie řešení obecních ploch v Trpišově
  1. souhlasila s návrhem osadního výboru Trpišov, aby studii řešení obecních ploch v Trpišově zpracovala Ing. arch. Tereza Šmídová, Pardubice,
  2. vzala na vědomí návrh dopisu pro občany Trpišova od Osadního výboru Trpišov
 17. vzala na vědomí cenovou nabídku Pavly Nelly Odehnalové, Skuteč, na vypracování grafických návrhů brány a branky hřbitova ve Slatiňanech
  1. rozhodla zadat vypracování grafických návrhů brány a branky hřbitova ve Slatiňanech Pavle Nelle Odehnalové
 18. schválila použití technologie slané vody v dětském bazénu na plovárně

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_08721.pdf

Odkaz: Ozvěny 4/2021

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 87. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.