Rada města Slatiňany projednala na 89. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 89. schůzi dne 29. 3. 2021

 1. Rada města schválila obsah zápisu kroniky města za rok 2019.
 2. Došlo k navýšení cen vstupného a pronájmu Švýcárny. Zdražení v rozmezí 10 až 50Kč se netýká skupinového vstupného pro školy a dětí do 4 let.
 3. Byla rozšířena provozní a otevírací doba Švýcárny – květen až srpen od  9 h do  18 h včetně víkendů, duben, září, říjen od  9 h do 16 h (o víkendech do 17 h, kromě pondělí).
 4. Rada města rozhodla o  vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na  zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby na výměnu bazénové technologie, stavební úpravy bazénů a části areálu plovárny ve Slatiňanech, včetně výkonu autorského dozoru“ s oslovením 10 dodavatelů a uveřejněním na profilu zadavatele. Komise pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Štastný, Ing. Hoffman, Esserová.
 5. Na  základě doporučení hodnotící komise, bylo rozhodnuto o  oznámení o  výběru dodavatele na  akci týkající se dodávky vybavení (do nové přístavby). Celkem z 14 nabídek byla vybrána společnost CADMIAprint s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou 698 945Kč vč. DPH.
 6. Byl schválen dodatek smlouvy o dílo na rekonstrukci bytu č. 11 v DPS. Dodatek spojený s navýšením ceny z důvodu montáže nového ventilátoru, nových elektrorozvodů a s tím spojené opravy povrchů stěn. Navýšení ceny o 18 463Kč vč. DPH.
 7. Došlo ke schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb. Pardubický kraj poskytne městu účelovou dotaci v maximální výši 475 000Kč.
 8. Rada schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup nového hasičského automobilu pro JSDH. Na pořízení automobilu poskytne Ministerstvo vnitra ČR dotaci ve výši 450 000Kč a Pardubický kraj dotaci ve výši 300 000Kč. Hodnotící komise ve složení: MVDr. Jeník, Bc. Rulík, Ing. Rašín.
 9. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na  opravu části chodníku v  ul. 5 května ve  Slatiňanech (druhá část). Komise pro hodnocení nabídek ve  složení: Ing.  Štastný, Ing. Hoffman, Esserová.
 10. Rada města zrušila schválení uzavření dodatku k smlouvě o dílo s Realitní a  stavební společností, týkající se zakázky přístavby ZŠ. Byla objevena součtová chyba zhotovitele v  položkovém rozpočtu za  více a  méně práce v  původním dodatku. Chybná součtová cena byla v novém znění opravena.
 11. Rada města neschválila výstavbu studny na  pozemku u  chaty na Borku zejména z důvodu omezené možnosti likvidace splaškových vod, kvůli kterým by následně bylo nutné budovat jímku.
 12. Rada města schválila provést v části parcely č. 399/2 v k.ú. Slatiňany (Dělnická ulice) stavbu kabelového vedení a elektrické přípojky, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného břemene (cca 4 bm).
 13. Bylo vyhověno žádosti o zapůjčení společenského sálu pro příměstský tábor divadelnímu spolku ACORD z.s. v termínu 16. až 20. 8. 2021 – schválená cena 250 Kč/den.
 14. Na základě nového zákona o odpadech, který nově neukládá obcím povinnost zpracovávat plán odpadového hospodářství, se Rada města zaobírala otázkou, za  jakých podmínek tento plán odpadového hospodářství zpracovávat. Bod byl odložen s žádostí o získání dalších informací.
 15. Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměstí o ročním prodloužení.
 16. Schválení změny rozpočtu:
  1. pořízení ukazatele rychlosti v Kunčí 1,
  2. obnova nátěru a oprava „Kočičího hrádku“.
 17. Rada města doporučila schválit program pro 14. zasedání Zastupitelstva města naplánovaného na 7. 4. 2021.
 18. V různém Rada:
  1. rozhodla o předpokládaném termínu otevření plovárny, který stanovila
   na 4. 6. 2021. Termín bude případně upraven dle platných nařízení souvisejících s pandemickou situací.
  2. pověřila radní prověřením žádosti od společnosti VČELKA senior
   care.
  3. schválila dočasnou demontáž sloupu a  svítidla VO u Škrovádského nábřeží z  důvodu opravy vodovodního přivaděče mezi vodojemem a Podlažicemi. Svítidlo bude demontováno po dobu cca 3 týdnů v dubnu tohoto roku.
  4. probírala podobu projektu rekonstrukce ulice Čechova. Po dokončení konceptu projektu bude uspořádáno veřejné seznámení občanů se situačním výkresem, kde budou moci obyvatelé ulice vznést připomínky, tak jak to bylo realizováno u jiných investičních akcí. Zároveň bude situační výkres zveřejněn na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty
 1. článek[]

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_08921.pdf

Odkaz: Ozvěny 5/2021

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 89. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.