Rada města Slatiňany projednala na 94. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 94. schůzi dne 10. 5. 2021:

 1. Došlo k uzavření smlouvu s SDH Slatiňany na využívání objektu „Modely“. Smlouva na dobu neurčitou s možností výpovědi bez udání důvodů, s měsíční výpovědní lhůtou.
 2. Byla stanovena úprava ceníku za nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m 2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 44,- Kč/m 2 /rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst
  na dobu 5 let. Ceník účinný od 1. 6. 2021.
 3. Nebylo vyhověno žádosti o poskytnutí finančního daru společnosti Zdravotní klaun, o.p.s.
 4. Byl schválen pronájem plochy u parkoviště u Hřebčína o výměře 15 m 2 – pronájem do konce září 2021. Podnikatel na pronajatém prostoru bude provozovat stánek se suvenýry.
 5. Došlo k uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby akce „Veřejné osvětlení a stavební úprav v ul. Klášterní a Švermova – 1. část“. Část VO je vedena po pozemcích ve vlastnictví kláštera spadající pod kraj, který touto smlouvou povoluje zmíněnou stavbu a smluvně město zavazuje k obnovení do původního stavu.
 6. Uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby akce „Veřejné osvětlení v ul. Klášterní – 2. část“. Obdoba předchozího bodu.
 7. Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory počítačové aplikace Spisová služba s firmou GEOVAP, spol. s r.o. Navýšení ročního poplatku o 16 335 Kč vč. DPH.
 8. Uzavření smlouvy se spolkem Help tex z.s. o umístění kontejneru na textil (viz níže v článku).
 9. Rada města schválila výkresy – Situace v katastrální mapě – 1. část a Situace v katastrální mapě – 2. část na stavbu veřejného osvětlení ve Škrovádu – od návsi k mlýnu, ul. Svatojánská a rozhodla o dokončení projektové dokumentace (viz níže v článku).
 10. Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za první čtvrtletí 2021.
 11. Byl schválen dodatek ke Smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu s AVE odpadové hospodářství s.r.o., upravující smlouvu v soulad s novým zákonem o odpadech (viz níže
  v článku).
 12. Rada města na základě vyjádření Spartaku a Atletického klubu schválila dokončení projekčních prací pro zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“ ve variantě 8+6 (počet drah v rovince + počet drah oválu). Tato varianta bude znamenat větší stavební úpravy, jelikož ovál po svém obvodu nemá atletických 400 m a tak bude muset dojít k posunu zábradlí a tedy i záboru části valu naproti tribuně.
 13.  Došlo k projednání návrhu výkresu „Situace pozemní komunikace na stavbu – Stavební úpravy ulice Čechova“, který bude následně projednán s obyvateli ulice (viz níže v článku).
 14. Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytování webových služeb mapového portálu technické mapy obce s firmou GEOVAP, spol. s r.o. Rozšíření přidává další pasportní vrstvu infrastruktury města. Navýšení ročního poplatku o 10 164 Kč vč. DPH.
 15. Schválení změny rozpočtu – navýšené výdaje za uložení odpadu na skládkách, projekt dočasného zajištění porušené opěrné stěny náhonu objektu Kabeláčova mlýna.
 16. V různém Rada:
  1. pověřila místostarostu informováním o stavu projektu „Kabeláčův
   mlýn“ prostřednictvím článku v Ozvěnách.
  2. byla seznámena s vizualizací obnovy původní a malé branky hřbitova, přičemž k vizualizaci vznesla připomínky pro další zapracování.
  3. řešila možnosti zajištění kompostárny a svozu biologického odpadu.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_09421.pdf

Odkaz: Ozvěny 6/2021

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 94. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.