Rada města Slatiňany projednala na 95. schůzi

Rada města Slatiňany projednala
na 95. schůzi dne 31. 5. 2021:

 1. Schválila smlouvu o příspěvku ve výši 10 000 Kč Pardubickému kraji pro zajištění veřejné linky cyklobusů v období 29. 5.–30. 9. 2021. V roce 2020 poskytlo město ke stejnému účelu Pardubickému kraji příspěvek ve výši 20 000 Kč.
 2.  Rada města vydala Směrnici o finanční kontrole. Směrnice je zpracována podle pokynů Ministerstva financí v souladu s aktuálními předpisy týkajícími se kontrolní činnosti městského úřadu i příspěvkových organizací.
 3. Došlo ke schválení uzavření nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 189/57 v k. ú. Slatiňany (atletický ovál spolu s fotbalovým hřištěm) s veškerou infrastrukturou se Sportovními kluby Spartak Slatiňany. Smlouva řeší bezplatnou technickou správu, údržbu a provoz části převedených sportovišť do vlastnictví města.
 4. Diskutovala nad stavební úpravou ulice Čechova, Slatiňany včetně slepé části ulice k Chrudimce. Následně rozhodla o zadání projektové dokumentace za předpokladu kladného schválení dotčených majitelů (část chodníku a silnice leží na soukromém pozemku).
 5. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu rozvaděče ve školní jídelně.
 6. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu nového veřejného osvětlení a vybudování části nového chodníku v ul. Švermova.
 7. Rada odložila výzvu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravu světelného signalizačního zařízení (semafor; přechod pro chodce ul. T. G. Masaryka před ZŠ). K odložení došlo z důvodu informace o tom, že bude pravděpodobně na podzim vypsána dotace, o kterou by se v rámci této rekonstrukce mohlo město ucházet.
 8. Rada města nevyhověla žádosti o dodatečnou legalizaci černé stavby umístěné v chatové oblasti na pozemku p. č. 307/1 v kat území Kunčí (na Borku).
 9. Bylo vyhověno žádosti o způsobu uzavírání věcných břemen pro distribučního vedení na základě ocenění předložené společností ČEZ Distribuce, a.s. V některých situacích je nový způsob kalkulace výhodnější, v některých méně.
 10. Schválení změny rozpočtu – navýšené výdaje za el. energii v bytovém hospodářství, dočasné zajištění sesuté stěny u stavidla náhonu u Kabeláčova mlýna.
 11. Vedla se diskuse o návrzích nového loga města, přičemž došlo k výběru typografického znázornění.
 12. Bylo vyhověno žádosti ředitelky MŠ na čerpání investičního fondu ve výši 35 724 Kč na pořízení herního prvku „Houpačka hnízdo“. Schválená částka je zcela tvořena peněžními dary určenými na pořízení tohoto herního prvku.
 13. Vedlo se jednání o dopisu rodičů žáků 4. B ve věci prošetření postupu vedení ZŠ týkající se propuštění třídní učitelky. K jednání byl přizván ředitel k seznámení s okolnostmi ukončení pracovního poměru učitelky.
 14. V různém Rada:
  1. byla seznámena s dopisem předsedy výboru pro územní plánování ohledně dalšího postupu – předání připomínek ÚP k vyjádření dotčených orgánů. Vzhledem k platnému usnesení Zastupitelstva je další postup vedoucí ke schválení nové podoby ÚP plně v kompetenci předsedy výboru, a tak v zásadě tento postup Rada vzala
   na vědomí.
  2. diskutovala o stavu objektu budovy u kruhového objezdu čp. 21, přičemž rozhodla, že nevyhoví žádosti nájemce o vybudování nových WC z prostředků města.
  3. řešila ostříhání živých plotů na křižovatkách u silnic, přes které je mnohdy špatná viditelnost.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_09521.pdf

Odkaz: Ozvěny 7/2021

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 95. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.