Rada města Slatiňany projednala na 99. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 99. schůzi dne 28. 6. 2021:

 1. Bylo rozhodnuto o uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy na akci „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení“. Dodatek snižuje množství dodaného vybavení, než bylo původně soutěženo. Konečná cena dodávky je tak o 19 834 Kč vč DPH nižší. Změna byla zapříčiněna především nárůstem počtu žáků v období mezi vznikem projektu vnitřního vybavení budovy a realizací stavby. Pro tyto žáky bylo nutné určité vybavení již opatřit, a tak došlo ke snížení počtu některých položek – např. šatních skříněk atd.
 2. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pracovních úkolů za II. pololetí. Při rozdělování bylo hodnoceno zvládnutí organizace v rámci pandemie a investičních akcí v jednotlivých příspěvkových organizacích.
 3. Na základě požadavku společnosti Recycling – kovové odpady a.s., společnost žádala o navýšení jednotkových cen u objemného odpadu, plastu a pesticidů s odvoláním na navýšení poplatků díky novému zákonu o odpadech. Požadavek odkazoval na článek společné smlouvy, který umožňuje navýšení o výše zákonných poplatků. Rada tedy schválila dodatek č. 1 k Smlouvě na zajištění provozu sběrného dvora. Předpokládané navýšení rozpočtu o cca 47 000 Kč vč DPH do konce roku 2021.
 4. Rada města na žádost ředitelky schválila čerpání investičního fondu MŠ ve výši 76 084 Kč. Za tyto finanční prostředky by měly být pořízeny nové vchodové dveře do budovy.
 5. Byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o. Zákon vyžaduje jmenování konkrétní osoby, která na žádost advokátní kanceláře byla z personálních důvodů dodatkem změněna.
 6. Došlo ke stanovení prodejní cenu knihy „Slatiňany čarokraj“ na 200 Kč za kus
 7. Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Nové veřejné osvětlení a část nového chodníku v ul. Švermova“ byly obdrženy 4 cenové nabídky. Hodnotící komise konstatovala, že jedna společnost nesplnila požadovaná kritéria a doporučila její vyloučení. Další nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4 750 120 Kč bez DPH předložila společnost MIROS Pardubice a. s., která splnila i všechny podmínky zadávací dokumentace. Rada města rozhodla o vydání oznámení o výběru zhotovitele.
 8. Došlo k vyřazení a prodeji neupotřebitelného majetku. Jedná se převážně o drobný hmotný majetek z devadesátých let zejména starý nábytek.
 9. Na základě žádosti s odůvodněním (nelehká životní situace) byla prominuta smluvní pokuta za pozdní úhradu závazku za prodej dřeva. Smluvní pokuta byla prominuta v plné výši (18 290 Kč).
 10. Na základě žádosti ředitelky MŠ, byla udělena výjimka z počtu dětí v Mateřské škole (v jedné třídě z 24 na 28, v ostatních z 24 na 26).
 11. Byla zjištěna nevhodná formulace článku soutěžené smlouvy u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově-hlasovacího záznamového zařízení“. Vzhledem k tomu, že se nestihla soutěž vypsat, byla soutěž zrušena, přičemž Rada schválila vypsání upraveného znění.
 12. Schválení změny rozpočtu – nákup pozemku v Kunčí (z důvodu budování kanalizace), dar na odstranění následků živelné katastrofy na jižní Moravě, finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství na zpracování lesního hospodářského plánu.
 13. Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč městysi Moravská Nová Ves, na zmírnění následků přírodní katastrofy (tornádo) v červnu 2021.
 14. Na základě žádosti ředitelky MŠ, bylo schváleno čerpání investičního fondu MŠ ve výši 81 675 Kč za účelem financování prací souvisejících s novou výmalbou prostor.
 15. V různém Rada:
  1. schválila zvýhodněné vstupné za 20 Kč na plovárnu pro SK Spartak v době konání volejbalového turnaje (10. 7.).
  2. vyhověla žádosti na zapůjčení jídelny v DPS od 31. 7. do 31. 12. na cvičení jógy.
  3. vzala na vědomí odpověď obce Likávka na pozvání na oslavy 50. Výročí jmenování města Slatiňany.
  4.  byla informována o přihlášení jednotky SDH Slatiňany na pomoc Moravě při odklízení škod po tornádu.
  5. řešila připomínky občanů týkající se občerstvení na plovárně. Rada vyzvala provozovatelku k nápravě, ke zlepšení poskytovaných služeb a zajištění dostatečné otevírací doby.
  6. řešila možnost přistavení dalších kontejnerů na biologický odpad.
  7. schválila návrh vzhledu boční branky hřbitova.
  8. řešila stav prací na kruhovém objezdu (viz níže článek).
  9. jednala o koncepci údržby města s cílem zlepšení práce.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_09821.pdf

Odkaz: Ozvěny 8/2021

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 99. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.