Rada města Slatiňany projednala na své 10. schůzi dne 11. 2. 2019

 1. Bylo schváleno konání 9. Městského plesu v termínu 25. 1. 2020.
 2. Rada schválila výroční zprávu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 3. Rada města schválila zařazení majetku do evidence sakrální stavbu (morový sloup – podstavec sochy u kostela).
 4. Schválení změny v pronájmu části pozemkové parcely č. 723
  v kat. území Slatiňany (venkovní posezení restaurace Henry
  Burgers, které měnilo majitele).
 5. Pověření k uzavření smluv pro budoucí převod přeložky „lihovky“ a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci obchvatu silnice I/37.
 6. Změna v elektro připojení pozemkové parcely č. 234/2 v kat.
  území Slatiňany (v ul. Švermova).
 7. Byla diskutována pravidla pro používání internetových sociálních sítí.
 8. Došlo ke schválení uzavření smlouvy o zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS vybraným zástupcům města.
 9. Schválení smlouvy se společností Stelma spol s.r.o. k administraci projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce (zajištění kroků k získání dotace) na Kabeláčův mlýn.
 10. Vzhledem k pravděpodobnému ukončení udržitelnosti (konec závazku plynoucí s dotačním titulem) projektu Švýcárna Rada schválila návrh marží pro stanovení cen prodeje předmětů a občerstvení.
 11.  Zamítnutí žádosti společnosti OQEMA s. r. o. ohledně přesunu
  rozvaděče a stožárů osvětlení na náklady města (pravděpodobně
  v hodnotě řádu stovek tisíc korun).
 12. Zamítnutí žádosti občana ohledně svodu dešťové vody z objektu,
  který je ve vlastnictví města (úprava okapu atd).
 13. Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 490 800 Kč (dorovnáno financováním příjmů 2 386 300 Kč) a ve výdajové části 73 337 200 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) PD na odbahnění a úpravy náhonu pod zámkem, dokončení úprav okolí nádrže u nádraží, studie na podchod pod TGM, zvon v Trpišově, architektonické studie brány na hřbitov.
 14. Dále se rada zabývala
  1. žádostí ČD a.s. o dotaci na půjčovnu kol, přičemž společnosti bylo doporučeno standardní podání žádosti o dotaci pro zájmové organizace.
  2. Rada vzala na vědomí uzavření MŠ o letních prázdninách na 4 týdny (viz níže v článku).
  3. Rada souhlasí s probíhajícími stavebními úpravami na „hasičárně“ ve Škrovádě (na náklady hasičů).
  4. Rada souhlasí s podáním žádostí o voucher WIFI4EU.
  5. Kvůli nedostatečnému zázemí údržby města, rada pověřuje MěÚ k zaslání žádosti na Státní pozemkový úřad o sdělení podmínek získání prostor v areálu užívaného Osevou Agri Chrudim (st. parc. č. 1/1 v kat. území Slatiňany).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.