Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

 1. Rada schválila nabídku o nákupu výhodnějšího balíčku k zajištění poskytování právních služeb společností KVB (advokátní kancelář) v hodnotě 8 950 Kč měsíčně.
 2. Rada se zabývala nabídkou pojištění právní ochrany od společnosti D.A.S., kterou odložila z důvodu krytí služby jiným již uzavřeným pojištěním.
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na provoz sociálních služeb v hodnotě 400 000 Kč od Pardubického kraje.
 4. Návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na Opravu chodníku v ulici Medunova III.
 5. Rada schválila podnět Osadního výboru Kunčí ke kácení dřevin rostoucích mimo les (topol se stářím přes 50 let v prostoru dětského hřiště).
 6. Rada města vzala na vědomí skutečné plnění prováděcího plánu hospodaření v městských lesích v roce 2018.
 7. Byl schválen sazebník úhrad za poskytování informací dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.
 8. Rada města schválila poskytnutí dotací organizacím, které město samo nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a podpoře (kompletní rozdělení dotací je na webu Města) v hodnotě 429 000 Kč (v rámci schváleného rozpočtu).
 9. Rada rozhodla o vypsání druhého kola dotačního program pro poskytování dotací v hodnotě 300 000 Kč.
 10. V rámci projektu Programu obnovy venkova byla pořízena pergola na plovárně. Po dobu udržitelnosti projektu (5 let) je ve vlastnictví Mikroregionu Chrudimsko. Po uplynutí doby udržitelnosti, přejde pergola do majetku města. Do té doby Rada uzavřela bezplatnou smlouvu o výpůjčce.
 11. Rada schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ZUŠ v termínu 13.5. – 22. 5. za účelem konání výstavy výtvarného oboru.
 12. Byl projednán zájem o pronájmu pozemků na Říšti. MěÚ byl pověřen jednáním se současným nájemcem o ukončení pronájmu. Využití parcely nebude měněno do schválení nového územního plánu.
 13. Rada rozhodla o výběru dodavatele na administraci nadlimitní veřejné zakázky na nakládání s odpady na odpady (viz. květnové Ozvěny) s nabídkovou cenou 185 438 Kč.
 14. Bylo schváleno čerpání investičního fondu ZŠ ve výši 120 000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zpracováním PD na akci Realizace úspor energie na hlavní budově.
 15. Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 550 800Kč (dorovnáno financováním příjmů 2 992 700Kč) a ve výdajové části 75 003 600Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč) – právní služby, pojistné služby, školení zastupitelů, dotace na mzdy zaměstnanců od ÚP.
 16. Schválení dodatku s ČPP k pojištění ohledně ochrany zaměstnanců proti škodě způsobené výkonem povolání.
 17. Rada upravila osobní příplatek ředitelům ZŠ, MŠ, ZUŠ.
 18. Dále Rada
  • vzala na vědomí přijetí sponzorského daru ve výši 1 000 Kč pro MŠ od Vojtěcha Řehoře
  • Byla schválena Smlouva o dílo „Oprava místní komunikace katastr Trpišov“
  • Rada jmenovala do školské rady ZŠ radní Marii Málkovou a radního Mgr. Chalupníka
  • Rada souhlasí s dokumentací pro územní řízení na stavbu chodníku v ulici Švermova (viz. květnové Ozvěny)
  • Rada vzala na vědomí 4 návrhy hřbitovní brány a uložila jejich zveřejnění, zabývala se výzvou „Ukliďme Česko“ (viz. dubnové Ozvěny), zápis z jednání výboru pro životní prostředí. Diskutovaly se varianty záznamového zařízení pro Zastupitelstvo města (viz. dubnové Ozvěny).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.