Rada města Slatiňany projednalana své 11. schůzi dne 18. 2. 2019

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o činnostech jednotlivých
  oddělení MěÚ v roce 2018.
 2. Došlo ke schválení navýšení vstupného od 1. 7. 2019 na „Laskavé večery“ z 50 Kč na 60 Kč za osobu. Vstupné na „Besedy o cestování“ nadále zůstane zdarma.
 3. Rada města schválila odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2019
 4.  Rada města schválila závazné ukazatele na rok 2019 pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2019.
 5. Došlo ke schválení přeskočení pořadníku pronájmu bytů (šestý v pořadí). Nově uvolněný byt v Domově s pečovatelskou službou ve Farské ulici bude pronajat občanovi v krizové sociální situaci.
 6. Rada města schválila pravidla používání sociálních sítí a jmenovala odpovědné osoby.
 7. Byl schválen finanční dar 1 000 000 Kč pro ZŠ od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. (https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu) na zvyšování kvality výuky, na pedagogické asistenty, párovou výuku a odměny pedagogických pracovníků.
 8. Byl schválen návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na stavební VZMR a seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (místostarosta, vedoucí OVŽP, zaměstnanec odpovědný za investice, náhradníci – starosta, tajemník a zaměstnanci stavebního úřadu).
 9. Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 490 800Kč (dorovnáno financováním příjmů 2 852 400Kč) a ve výdajové části 74 803 300Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč) – pořízení vybavení pro JPO, aktualizace studie Škrovád napojení, restaurování památníku se sochou sv. Salvátora v ul. Jiráskova
 10. Různé
  1. Rada se zabývala nabídkou odkupu kotvících prvků tenisové nafukovací haly, které odmítla.
  2. Radní byli seznámeni se svitavským modelem přechodu sportovišť pod město.
  3. Rada vzala na vědomí vypořádání fondu MŠ.
  4. Rada vzala na vědomí stížnost občana ohledně chodníku v ulici 5. května a zařadila její opravu do plánu investic na rok 2020.
  5. Rada se zabývala s připomínkami k směrnici VZMR.
  6. Rada uložila tajemníkovi, aby poptal a získal nabídky právního poradenství.
  7. Probíhala příprava na jednání se Spartakem.
  8. Rada se zaobírala termínem otevření plovárny v roce 2019.
  9. Místostarosta navrhl setkání s občany dotčených ulic, kterých se týká nové veřejné osvětlení.
  10. Rada navrhla jednání s Recycklingem ohledně předpokládaného vypovězení smlouvy.
  11. Rada byla informována o průběhu schůzek s firmami zajišťujícími technologická řešení nakládání s odpady a byla informována o závěrech jednání výboru ŽP.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.