Téma: Reklama v ulicích

Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.

(Zákon 40/1995 Sb. O regulaci reklamy)[5]

Cíle reklamy lze klasifikovat podle jejího primárního účelu – zda má reklama informovat, přesvědčovat, nebo připomínat.*3

– Zvlášť přesvědčovací reklamy jsou problematické z pohledu svobody, nutí totiž člověka dělat to, co by sám od sebe nedělal.

– Většinou kazí vzhled (protože upoutávají pozornost).

– Snižují bezpečnost provozu (odvádějí pozornost)

Umísťování reklam na pozemních komunikacích, tedy i na chodnících, v podloubích, na pěších zónách a podobně podléhá režimu zvláštního užívání pozemní komunikace dle zákona o pozemních komunikacích. Pokud reklamní zařízení zabírá část chodníku či jiné komunikace, vybírá se poplatek za zvláštní užívání komunikace. *1

Ohlašovací povinnost je u umístění reklamního zařízení na veřejných prostranství 24 hodin před záborem veřejného prostranství. Umístění reklamního poutače na veřejném prostranství je zpoplatněno.

Rozhodnutí o umístění zařízení ani územní souhlas nevyžadují informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 metrů čtverečních umísťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací.

Reklamní poutač je možné umístit:

 • na pozemku komunikace: na chodníku, na zelených pásech, silničních příkopech a na silničním pozemku silnic II. a III. třídy,
 • na jiných pozemcích: v zahradách a parcích a na pozemcích (pole) v ochranných pásmech silnic II. a III. třídy,
 • na stavbách: na sloupech nadzemních sítí (veřejného osvětlení, sloupech rozvodných závodů), na oplocení staveb a jsou viditelná z veřejných prostorů (z vozovek komunikací, chodníků, parků, mostů a podobně).*1
 • nesmí tvořit překážky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.*2
reklama na SPD ve Škrovádské ulici na „drahý odpad z EU“

Reklamní poutač svým barevným provedením, tvarem a grafikou, popřípadě světelným zdrojem, nesmí

 • imitovat dopravní značky nebo dopravní zařízení,
 • podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku,
 • Ve vztahu k dětem, nesmí ani reklama venkovní podporovat chování ohrožující jejich zdraví, doporučovat ke koupi výrobků či služby s využitím nezkušenosti těchto osob, nabádat, aby přemlouvaly své rodiče ke koupi výrobků či služeb atd.*1
 • zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání. Za podprahovou se obecně považuje taková reklama, která má vliv na podvědomí spotřebitele a spotřebitel si není vědom, že ji vnímá.
 • Zákon o regulaci reklamy dále zakazuje reklamu, která je klamavá (obsahuje nepravdivé údaje), která
 • je v rozporu s dobrými mravy *4(§2 odst.3)
 • obsahuje jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, národnosti nebo napadá náboženské, národnostní cítění, ohrožuje mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky pornografie, násilí nebo využívá motivy strachu či napadá politické přesvědčení. *4(§2 odst.3) *2

Předvolební reklama

Pravidla pro vedení kampaně a umísťování reklam se liší, jestli kampaň organizuje strana, anebo jestli je bez jejího vědomí. V takovém případě musí inzerující svou kampaň registrovat u úřadu, vést transparentní účet apod.

Pravidla pro reklamní volební kampaně pro volby do senátu, do parlamentu, do krajů, prezidenta.*5

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.