Řeší město náklady na odpady rozumně?

Stanovení výše poplatku za komunální odpad by mělo být odvislé zejména od způsobu nakládání a množství vytříděného odpadu. Čím více občané třídí odpad, tím fakticky snižují náklady na jeho likvidaci a skládkování a tudíž šetří peníze rozpočtu města, tedy nás všech. Proto jsme se způsobem nakládání s odpady intenzivně zabývali už v roce 2019 a v roce 2020 jsme zavedli svoz dům od domu, a to nejdříve plastů a později i papíru. Hlavním cílem tohoto opatření bylo zvýšit komfort občanů třídit odpad a zároveň ulevit přeplněným kontejnerům. Dalším záměrem bylo zavést bonusování občanů dle množství vytříděného odpadu a odměnit jejich zodpovědný přístup snížením poplatku za komunální odpad a zároveň motivovat další, kteří dosud netřídí. Tento model úspěšně funguje např. v Letohradu a jiných městech, odkud jsme si vzali inspiraci.

Na výši poplatku za popelnici má také vliv, jak kvalitně je provedeno výběrové řízení na svozové firmy a jaké jsou vysoutěženy ceny za likvidaci odpadů. V roce 2020 byla soutěž kvalitně připravena včetně zafixovaných cen, a proto svozové náklady našeho města byly nižší v porovnání s některými jinými městy a tím pádem i poplatek občanů za popelnici. Zároveň svozové firmy jsou pevně vázány smlouvu dle podmínek soutěže do konce roku 2024 a nejsou vypověditelné vyjma situace, kdy by k porušení smluv došlo ze strany města. U dlouhodobých smluv vždy obě smluvní strany nesou určité riziko, ale i výhody takového kontraktu. Právě dlouhodobost generuje jistotu trvajícího závazku ale zároveň také jistotu odběru dané služby.

O to více jsem překvapen, že vedení města vyšlo vstříc společnosti AVE CZ s žádostí o zvýšení cen za svoz komunálního odpadu se zdůvodněním růstu svých nákladů. Město dle podmínek soutěže nemuselo přistoupit na zvýšení cen za svoz a bát se ukončení smlouvy ze strany AVE CZ, jelikož ukončit smlouvu by mohla jen v případě zániku své podnikatelské činnosti, což u této společnosti nepřipadá v úvahu. Nechápu vstřícnost radnice vůči AVE CZ i z toho důvodu, kdy po městu nyní požadují nemalé finanční prostředky za instalaci zařízení na svá vozidla, pokud by město chtělo vážit popelnice, aby občané platili za skutečně vyprodukované množství odpadu.

Dodatek, který schválila současná Rada města s AVE CZ zatíží ve formě závazků rozpočet města, resp. nás občanů min. o 350 tis. Kč.  Toto rozhodnutí bylo přijato i v případě firmy Granplast, která sváží tříděný odpad, a kde byly též vysoutěženy pevné ceny bez možnosti vypovědět smlouvu. Tento dodatek stál nás daňové poplatníky dalších 405 tis. Kč. Celkové zatížení města uzavřenými dodatky činí  755 tis. Kč, tj. 180,- Kč na jednoho občana.

pytle s tříděným odpadem připravené k odvozu v Letohradě

Na zářijovém jednání zastupitelstva nám bylo sděleno panem radním Mgr. Peřinou, který má v gesci odpadové hospodářství, že by poplatek občana za popelnici dle jeho měl vzrůst o 100,- Kč (viz. zápis z jednání ZM). Je škoda, že se externí firmě zadává analýza na stanovení poplatku za svoz odpadu, aniž by vedení města mělo po roce vlastní koncepci nakládání s odpady. Zastupitelstvo tak posunulo již potřetí Radě města závazný termín předložení koncepce řešení odpadového hospodářství do konce listopadu. Avšak dne 30.11. byla zaslána zastupitelům pouze analýza k plánované změně poplatku, nicméně opětovně dle platného usnesení zastupitelstva nebyla předložena vedením města koncepce nakládání s odpady. V zaslaných materiálech pro jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 13.12. je uvedeno, že Rada města navrhuje zvýšit poplatek za popelnici z původních 800,- Kč již na 960,- Kč/ osoba, což v případě čtyřčlenné domácnosti činí 3.840,- Kč. Zvýšení poplatku je tak zhruba ve výši výdajů v souvislosti s přijetím dodatků ke smlouvám přepočtených na jednoho obyvatele.

popelářské auto blokuje TGM v pondělí ráno v 8:05 u šišáče

Když už došlo k zatížení rozpočtu minimálně o 755 tis. Kč týkající se svozu odpadů, tak by se měly v prvé řadě hledat provozní úspory v rozpočtu. Lze škrtat či snižovat mnohé položky rozpočtu a v této nelehké době se uskromnit, a to např. v položkách pohoštění za jednotlivé kapitoly je v návrhu rozpočtu na rok 2024 celkem 155 tis. Kč, na nákup služeb na kulturní akce přes 1 mil. Kč a dalších 127 tis. Kč za věcné dary v oblasti kultury, atd. Jak je vidět, rezervy jsou. Uvidíme, zda většina zastupitelů bude mít odvahu k provozním škrtům rozpočtu.

Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vám do nového roku popřál hlavně pevné zdraví, potřebné štěstí, lásku a mnoho sil v této nelehké době.


Článek byl poslán ke zveřejněné do Ozvěn 11/2023, aby vyšel ještě před prosincovým zastupitelstvem, které o dotyčné věci rozhodovalo. Ale byl odmítnut s odůvodněním, že je nevyvážený a že došel po uzávěrce 1(což autor rozporuje, odeslal jej 16.11.2023, navíc emailová adresa ozveny@slatinany.cz byla nefunkční). Článek vyšel v dalších Ozvěnách 1/2024.

  1. dopis Čj. MěÚSl/08858/2023/OS-V/Kol[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.