Říjnové zasedání osadního výboru ve Škrovádě – představení městského energetika + zápis 🗓 🗺

Vážení sousedé,

srdečně Vás touto cestou zveme na pravidelnou schůzi osadního výboru, která proběhne ve středu 4. 10. 2023 od 18 hodin v hospodě na návsi.

Předpokládaný program:

  • informace o vývoji bodů řešených v minulosti
  • informace z posledního zastupitelstva, kterého se zúčastnili zástupci NHKnL
  • prezentace p. Krečíka, který nabízí energetické úspory
  • diskuse

Na viděnou se těší

Osadní výbor Škrovád


Zápis1:

Zápis č. 5 ze dne 4. 10. 2023 ze schůze OV Škrovád
Přítomni:
Za OV pan/paní/: Sýkorová, Picpauerová, Zahradníková, Dočkal, Vašáková, Beer
Za občany: 16
Program jednání:
1. Možnosti energetických úspor – p. Krejčík
2. Vývoj v otázkách diskutovaných na minulém jednání
a. Sázení lípy
b. Zápach kanalizace
c. Návrhy pro rozpočet
3. Informace ze zastupitelstva – SILA
4. Diskuse
a. Kompostárna
b. Návrh na plochu pro hasiče
c. Koncept na opravu silnic / silnice kolem
Škrovádu od klapačky ke kompostárně/
d. Nová místa pro umístění kontejnerů
a problém svozu odpadu
Průběh jednání – diskuse
Schůzi zahájila p. Sýkorová a seznámila
přítomné s obsahem schůze a na žádost
p. Švecové uvedla p. Krejčíka, který pomáhá městu s úsporami energie.
1. P. Krejčík seznámil přítomné s odběrnými místy ve Slatiňanech a možnosti jejich regulace a hlavně s možnostmi úsporných řešení na obnovitelné zdroje, které
jsou momentálně dotovány a p. Krejčík působí v neziskové organizaci, která pomáhá se sponzorováním a sám
je schopen pomoc při řešení. Kontakt
na p. Krejčíka je v Ozvěnách a na Slatiňákovi, případně na městě.
2. P. Sýkorová informovala o otázkách diskutovaných na minulém jednání, která
byla p. Sýkorovou řešena případně předána městu.
a. Sázeni lípy se uskuteční dle počasí a obyvatelé budou informováni.
b. Připomínka o zápachu kanalizace (svod
splašků) byla p. Sýkorovou předána
městu, které ji bude řešit s VAK.
c. Shrnutí návrhu pro rozpočet –
a) Vypracování urbanistické studie – celková úprava návsi a hřiště
b) Vybudování dětského hřiště, současně
půjde podíl na hřiště z případně získaných dotací od nadace ČEZu.
c) Veřejné osvětlení v nové zástavbě ulice
Západní.
d) Chodník Škrovád od křižovatky T směrem ke křížku.
e) Oprava silnice od klapačky ke křížku.
3. P. Sýkorová informovala o jednání zastupitelstva města a přítomného ředitele
a zástupců Národního hřebčína o stavbě
sil, kde p. Šťastný navrhl usnesení, kde
by se nové zastupitelstvo znovu vymezilo proti stavbě sil. To však nebylo přijato
a zůstává v platnosti původní usnesení
v obdobném znění. Hřebčín se zavázal,
že stáhne žádost o vydání stavebního
povolení a sila stavět nebude. P. Šťastný
objasnil svůj návrh usnesení. P. Sýkorová vysvětlila, že v případě stavby by znovu museli získat stavební povolení a nyní
se vlastně vrátili k původnímu návrhu
od občanů. Kompromis – modernizace
technologie a oprava stávajícího zařízení. Dále se budou kroky hřebčína se zájmem sledovat.
4. Diskuse:
a. Kompostárna – větve kolem, černá skládka. Nevzhledné a nepřehledné označení pracovní doby. Nutná kontrola pořádku
kolem skládky a umístění řádného označení s pracovní dobou.
b. Diskuze k celkovému konceptu architektonickému řešení ve Škrovádě v návaznosti k ucelenému projektu v rámci
Slatiňan. V této souvislosti P. Beer upozornil na vytyčení vhodného prostoru
pro soutěže hasičů při záměru projektu
od urbanistky na dětské hřiště.
c. Nutná oprava silnice nad Škrovádem
ke kompostárně. Doporučení na vytvoření rezervy na celkovou opravu silnic
ve Škrovádě.
d. Nová místa pro umístění kontejneru
jsou v kompetenci města, které by mělo
s nimi počítat již v rámci nové výstavby
a zvyšování počtu obyvatel. Při novém
konceptu odpadového hospodářství se
musí počítat s variantou door-to-door
svozu, která by mohla pomoci snížit počet hnízd separovaných složek odpadu
a současně zvýšit složku vytříděného
odpadu.
Dne 4. 10. 2023
Zapsala: Jitka Zahradníková
Schválila: Mgr. Klára Sýkorov

  1. Ozvěny 2023/11[]
Naplánovaná událost Akce Škrovád Událost
Škrovád, Slatiňany, hospoda u Půhoných Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.