Sedma – volební program 2010

Vážení voliči,
touto cestou Vám předkládáme sedm základních programových tezí rozpracovaných do konkrétního volebního programu. Body minulého programu, které jsme splnili během končícího volebního období, již neuvádíme. V současném volebním programu uvádíme body, na kterých chceme nadále pracovat či uvádíme nově.

1. Komunální politika a práce městského úřadu

Za základ kvalitní komunální politiky považujeme přesné a včasné informace o dění. Radnice není nedobytná pevnost, ale je tu pro občana. V tomto směru chceme:

a) aby informace o nadcházejícím jednání zastupitelstva, které se vylepují na veřejné vývěsky, obsahovaly u stěžejních bodů bližší upřesnění, o jakou problematiku se jedná
b) aby internetové stránky města před jednáním zastupitelstva podrobněji informovaly o navrhovaném programu jednání zastupitelstva
c) podporovat podobu Ozvěn Slatiňan jako otevřeného média pro informování
veřejnosti i prezentaci názorů občanů
d) nadále vytvářet podmínky k tomu, aby občané měli možnost vyjádřit se k jednotlivým bodům jednání ještě před hlasováním
e) aby ve všedních dnech byla radnice lépe přístupná i mimo pondělí a středu
f) při řešení veřejného prostoru brát v úvahu návrhy a připomínky občanů

2. Životní prostředí

Péči o životní prostředí a krajinu chápeme jako palčivou výzvu současné doby.

a) v oblasti územního plánování budeme důsledně dbát na zachování krajinného rázu
b) budeme podporovat dokončení revitalizace Třešňovky
c) budeme usilovat o likvidaci černých skládek
d) budeme podporovat rozšíření sběrných míst pro ukládání třídění odpadu
e) budeme se zabývat problematikou možnosti likvidace stavebního odpadu

3. Cestovní ruch

V oblasti cestovního ruchu budeme podporovat aktivní zapojení do aktivit v rámci různých aktivit – např. Mikroregionu Chrudimsko, projektu Chrudimsko-Hlinecko – krajina zážitků, aktivit Rekreačních lesů Podhůra atd.

a) budeme spolupracovat s NPÚ při revitalizaci zámeckého parku
b) budeme sledovat vývoj ve Státním zámku ve Slatiňanech a podporovat zachování a rozvoj jeho hippologického zaměření
c) budeme podporovat rekonstrukci Švýcárny

4. Infrastruktura

a) budeme podporovat postupnou výstavbu kanalizace v dalších místních částech
b) budeme řešit problematiku související s novou výstavbou a kapacitou MŠ a ZŠ a dalších služeb ve městě
c) vytvoříme podmínky pro vznik zařízení pro seniory a rozvoj jeho služeb
d) budeme podporovat dostavbu veřejných WC

5. Rozpočet města

a) budeme se aktivně a podrobně zabývat rozpočtem města ve vztahu ke stanovování priorit a vyváženosti při postupném přerozdělování prostředků vzhledem ke všem částem města (Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůra, Kochánovice)
b) budeme postupovat zodpovědně ve věci případného zadlužování města

6. Občanský život, činnost spolků

Budeme podporovat místní spolky a organizace jako základní stavební kameny občanské společnosti:

a) vyhlášením grantových programů dle finančních možností rozpočtu
b) vytvářením většího prostoru pro jejich zviditelnění a informování o činnosti (vývěsky, prostor v Ozvěnách)
c) zachováním Společenského domu a rozvojem jeho využívání

7. Vzdělávání a výchova, kultura, sport a tělovýchova

7.1. Budeme podporovat rozvoj zázemí školských zařízení:
a) pokračováním v postupné rekonstrukci školních budov jednotlivých školských zařízení
b) zlepšováním vybavenosti a podmínek pro výchovu a vzdělávání jednotlivých zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ).

7.2. Budeme podporovat kulturní akce, cestopisné přednášky a vzdělávací akce pro občany.

7.3. Chceme podporovat sportovní vyžití občanů:
a) podporou dalšího rozvoje plovárny
b) spoluprací se sportovními organizacemi ve městě a hledáním možností podpory jejich rozvoje

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.