Sedma – volební program 2014

 1. Vážení voliči,
  touto cestou Vám předkládáme sedm základních programových tezí rozpracovaných do konkrétního volebního programu. Body minulého programu, které jsme splnili během končícího volebního období, již neuvádíme. V současném volebním programu uvádíme body, na kterých chceme nadále pracovat či uvádíme nově. Úspěšnost naplnění našeho programu závisí na podpoře, kterou získáme ve volbách.

  1. Komunální politika a práce městského úřadu

  Za základ kvalitní komunální politiky považujeme přesné a včasné informace o dění. Radnice není nedobytná pevnost, ale je tu pro občana. V tomto směru chceme:

  a) nadále podporovat podobu Ozvěn Slatiňan jako otevřeného média pro informování veřejnosti i prezentaci názorů občanů,
  b) nadále vytvářet podmínky k tomu, aby občané měli možnost vyjádřit se k jednotlivým bodům jednání zastupitelstva ještě před hlasováním,
  c) při řešení veřejného prostoru brát v úvahu návrhy a připomínky občanů, aktivně vyžadovat vyjádření dotčených občanů již při přípravách projektů,
  d) usilovat o maximální transparentnost činnosti úřadu,
  e) zlepšovat informovanost občanů prostřednictvím webových stránek města a vytvářet prostor pro zpětnou vazbu od občanů.
2. Životní prostředí
Péči o životní prostředí a krajinu chápeme jako palčivou výzvu současné doby, abychom se nemuseli stydět předat je našim potomkům.a) v oblasti územního plánování budeme důsledně dbát na zachování krajinného rázu, nebudeme podporovat výstavbu v krajinně cenných lokalitách a na kvalitní orné půdě,
b) budeme se zabývat smysluplnou návazností územního plánu Slatiňan na územní plány okolních obcí,
c) po námi iniciované revitalizaci Třešňovky budeme podporovat tuto činnost v dalších cenných lokalitách,
d) budeme se zabývat problematikou likvidace odpadu a snažit se o snižování nákladů s tím spojených
e) budeme hledat způsoby většího využití a propagace třídění odpadu (aby bylo třídění efektivní, ekonomické, pro občany snadné, aby v něm viděli smysl),
f) budeme podporovat výsadbu stromů ve vhodných místech a obnovu alejí.3. Doprava a cestovní ruchV oblasti cestovního ruchu budeme podporovat zapojení města do smysluplných a pro město přínosných aktivit – např. Mikroregionu Chrudimsko, projektu Chrudimsko-Hlinecko – krajina zážitků, akcí Rekreačních lesů Podhůra, atd.

a) budeme podporovat akce zaměřené na rozvoj turistického ruchu (Slatiňanské pozastavení a další kulturní a společenské akce.)
b) budeme nadále podporovat obecně prospěšné využití Švýcárny,
c) při řešení dopravní problematiky ve městě budeme hájit zájmy a bezpečnost cyklistů a chodců (nasvětlení stávajících přechodů a případné zřízení nových přechodů na ulici TGM, při vjezdu od Nasavrk iniciovat instalaci efektivnějšího zařízení k omezení rychlosti). Vyvoláme jednání o možnosti zřízení cyklopodjezdu pod mostem Knížete Auersperga.

4. Infrastruktura

V oblasti obnovy a rozvoje infrastruktury budeme:

a) podporovat koncepční řešení (logiku a posloupnost prací),
b) pokračovat v postupné výstavbě kanalizace v dalších místních částech,
c) při vytváření a úpravách územního plánu brát v potaz vyváženost ploch pro bytovou výstavbu a občanskou vybavenost (škola, školka atd.),
d) podporovat vznik dětských hřišť v místních částech,
e) už nyní řešit koncepci nové podoby ulice TGM po dokončení plánovaného obchvatu. Tuto koncepci projednáme s občany a poté ji použijeme jako podklad pro architektonickou soutěž,
f) ve věci veřejné dopravy aktivně podporovat zachování dopravní obslužnosti vyhovující potřebám občanů.

5. Rozpočet města

a) budeme se aktivně a podrobně zabývat rozpočtem města ve vztahu ke stanovování priorit a vyváženosti při postupném přerozdělování prostředků vzhledem ke všem částem města (Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůra, Kochánovice),
b) budeme postupovat zodpovědně ve věci případného zadlužování města.

6. Občanský život, činnost spolků

Budeme podporovat místní spolky a organizace jako základní stavební kameny občanské společnosti:

a) vyhlášením grantových programů dle finančních možností rozpočtu,
b) vytvářením většího prostoru pro jejich zviditelnění a informování o činnosti (vývěsky, prostor v Ozvěnách, na webu města),
c) vytvořením podmínek pro fungování Společenského domu a rozvojem jeho využívání.

7. Vzdělávání a výchova, kultura, sport a tělovýchova

7.1. Budeme podporovat rozvoj zázemí školských zařízení:
a) pokračováním v postupné rekonstrukci školních budov jednotlivých školských zařízení,
b) zlepšováním vybavenosti a podmínek pro výchovu a vzdělávání jednotlivých zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ),
c) budeme podporovat řešení kapacit MŠ a ZŠ s ohledem na lokální demografický vývoj.

7.2. Budeme podporovat kulturní akce, cestopisné přednášky a vzdělávací akce pro občany.

7.3. Budeme podporovat sportovní vyžití občanů:
a) podporou dalšího rozvoje plovárny,
b) spoluprací se sportovními organizacemi s využitím grantové politiky města

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.