Silnice do Kunčí kolem rybníků se bude opravovat

Bylo zahájeno stavební řízení na o opravu stávající silnice III/3588 v k.ú. Kunčí v úseku od křižovatky se silnicí I/37 po křižovatku se silnicí III/358 25.

Konkrétně jde o obnovu krytu a ošetření podkladních vrstev vozovky v délce cca 840 m a dále o úpravu nezpevněných krajnic a odvodnění – příčným sklonem komunikace ve střechovitém tvaru (základní sklon 2,5%), jednostranným příčným sklonem 2,0 % a dále v obloucích sklonem dostředným. Odvodnění mimo obec je zachováno stávající, tj. na terén, pomocí odvodňovacích příkopů a pomocí podélných a příčných propustků. Uvnitř obce bude vybudována nová kanalizace pro odvod dešťových vod z vozovky.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.