Téma: Sirény a tísňové informování obyvatelstva

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován od roku 1991 pro včasné a plošné informování obyvatel o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

Systém tvoří síť poplachových sirén a navzájem propojená soustava vyrozumívacích center. HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

 1. vseobecna.jpg Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace.   Ukázka
 2. pozarnip.jpg Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Ukázka
 3. zkouska.jpg První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově. Ukázka

V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 8 800 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější – elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační – s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

Hlasová informace může být do sirény nebo informačního systému napojeného na místní rozhlas buď předem nahrána, aktuálně mluvena, zavolána z mobilního telefonu oprávněných osob anebo zachycena z rozhlasu.

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Ač je tísňové informování primárně spojeno s varovným signálem z výše uvedených „koncových prvků varování“, je doplněno dalšími způsoby:

 1. rozhlasové vysílání
 2. osobní vyhlášení
 3. městské/obecní/objektové rozhlasy prostřednictvím mikrofonu.
 4. rozesílání SMS textových zpráv
  1. v České republice řada měst a obcí používá databázi telefonních čísel příjemců zpráv s tísňovými informacemi. Byť je toto řešení relativně jednodušší než řešení podle principu druhého, a tudíž poměrně jednoduše dostupné i pro malé provozovatele, jeho úskalím je správa databází čísel. Pokud přihlášení příjemci neaktualizují svá telefonní čísla při jejich změnách či se neodhlásí při přestěhování apod., může se stát, že v databázi bude až 50 % nefunkčních čísel (praktický poznatek z několika měst). U nás takto funguje Mobilní rozhlas.
  2. Druhý princip využívá faktu, že systémy mobilních operátorů znají telefonní čísla přístrojů v okruhu signálového pokrytí jednotlivými buňkami základnových stanic. Bylo-li by potřeba, informace by byly šířeny na všechny telefony v buňkách na ohroženém území. Toto řešení vyžaduje úzkou vazbu s mobilními operátory a jejich technologiemi.
 5. Internet
  1. Stále významnější roli v tísňovém informování obyvatelstva budou s postupem času hrát specializované aplikace pro mobilní zařízení (u nás Mobilní rozhlas)
  2. Sociální sítě (u nás městský facebook).
  3. informační kanály RSS, které předávají informace do programů v počítačích nebo mobilních zařízeních, tzv. RSS čteček. Na pracovišti varování obyvatelstva Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) byl navržen, vyvinut a úspěšně otestován editor tísňových informací pro RSS informační kanály s názvem ETIRSS. Editor, určený především pro využívání obcemi.

123

 

Téma

Událost

enclosure = https://www.hzscr.cz/soubor/vystraha-mp3.aspx
152241
application/vnd.apple.pages
,https://www.hzscr.cz/soubor/pozar-mp3.aspx
87350
application/vnd.apple.pages
,https://www.hzscr.cz/soubor/zkouska-mp3.aspx
150526
application/vnd.apple.pages

 1. hzscr.cz: Varování obyvatelstva v České republice 26.9.2017[]
 2. hzscr.cz: Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 10/2020 []
 3. blog.idnes.cz: RSS čtečka může zachraňovat životy 23.10.2016[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.