SNK – volební program 2018

„Chceme vytvářet podmínky pro kvalitní život ve Slatiňanech. Nechceme dělat politiku, ale konstruktivně řešit problémy.“

V zájmu pokračovaní rozvoje města Slatiňany chceme navázat na dosavadní činnost místní samosprávy a v mnohých oblastech posunout dění tím správným směrem. Proto se kandidáti shodli na tom že do našeho programu bude patřit:

 1. Srozumitelné a transparentní hospodaření města
 2. Koncepční a vyvážená podpora všech místních částí Slatiňan (Kochánovice Kunčí, Podhůra, Presy, Slatiňany, Škrovád, Trpišov)
 3. Konstruktivní spolupráce se všemi, kterým není osud města lhostejný a kteří jsou schopni vidět zájmy svých spoluobčanů dnes i v budoucnosti
 4. Zahájení rekonstrukce „Modely“ a revitalizace „Kabeláčova“ rybníčku a jeho okolí
 5. Jednání s SK Spartak a TJ Sokol Slatiňany o koncepční podpoře sportu a rozvoji podmínek pro sportování ve Slatiňanech
 6. Projektová příprava vybudování domu pro seniory v místní části Presy
 7. Využití případné podpory státu při nové bytové výstavbě, pokračování v přípravě prodeje bytů
 8. V novém územním plánu zajistit ochranu památkově a krajinově cenných území
 9. Postupná výměna o oken budovy ZŠ a další potřebná rekonstrukce budovy
 10. Podpora rozvoje a zlepšovaní podmínek pro vzdělávání a rozvoj žáků ZŠ, MŠ a ZUŠ
 11. Podpora aktivit vedoucích ke vzniku nových pracovních míst na území obce
 12. Pokračování v úspěšném získávání finančních prostředků z dotačních programů
 13. Bojovat pro černým skládkám a chránit tak životní prostředí, vytvářet podmínky k třídění komunálního odpadu, pokračovat v systému likvidace bioodpadů
 14. V novém výběrovém řízení na svoz komunálního odpadu požadovat obnovu týdenního svozu v letních měsících
 15. Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií Chrudim a pokračovat v modernizaci kamerového systému pro větší ochranu před kriminalitou
 16. Oprava lávky ve skalách a stavba chodníku ke křížům ve Škrovádě
 17. Obnova chodníků ve všech místních částech a budování nových v místech, kde dosud chybí a jejich stavba je smysluplná
 18. Řešení problému rekonstrukce prodejny v Trpišově (v souladu s připomínkami občanů)
 19. V místní části Kunčí vybudovat kanalizaci a aktivně pomáhat při řešení protipovodňových opatření
 20. Podpora budování cyklostezek na katastru města
 21. Zefektivnění a systematická obnova místního veřejného osvětlení (vznik úspor)
 22. Cílená podpora zájmových organizací působících na území města formou příspěvků na činnost a spolufinancováním jednotlivých akcí dle jasně stanovených pravidel
 23. Podpora prezentace Slatiňan jako cílového místa cestovního ruchu
 24. Podpora pořádání tradičních i nových akcí ve Slatiňanech (kulturní, sportovní, školní, zájmové, …) s cílem být městem s občansky aktivním obyvatelstvem
 25. Pokračovat v rozvoji a údržbě plovárny
 26. Pokračovat v budování prvků pro posílení bezpečnosti dopravy na komunikacích
 27. Řešit parkování u nádraží ve vazbě na nový územní plán
 28. Navrhnout a zrealizovat úpravu kruhového objezdu (šišák) atd.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.