Zasedání zastupitelstva – zamítnutí bonusu za plasty

Poznámky jednání kurzívou

Zasedání zastupitelstva 17. června 2020 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Přítomných 20 zastupitelů, chybí Rulík, který přišel až na bod 9 v 16:45

 1. Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. přidán bod 19
 2. Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2019 – schváleno jednohlasně 20 hlasy
 3. Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2019 – schváleno jednohlasně 20 hlasy
 4. 13. rozpočtové opatření — změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020
  1.  dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) a vzalo na vědomí již uskutečněná rozpočtová opatření. Došlo k dorozpočtování financí na přístavbu ZŠ a navýšení nákladů na potenciální financování sběrného dvora. *2
  2. schváleno jednohlasně 20 hlasy
 5. Žádost společnosti Seinorpark na prodej pozemkové parcely č. 357/21 v k. ú. Slatiňany
  1. Dopisem ze dne 16.2.2020 žádá společnost SENIOR PARK, a.s. o možnost odkoupení části pozemkové parcely č. 357/21 v k. ú. Slatiňany s tím, že nabízejí částku 4,5 mil. Kč, nebo formu spolupráce při směně určitého počtu bytů za pozemek. Podrobnosti jsou popsány v žádosti.
  2. jiný majitel, stejná značka, proto žádají znovu
  3. Diskuse: Pavliš: víme, co konkrétně chtějí? Málková: minule jsme už se shodli, že to nechceme prodávat. Kolek: využití je dáno územním plánem. Malina: minule jsme říkali, že ještě počkáme, co bude z kláštera
  4. odmítnuto jednohlasně 20 hlasy
 6. Dotace z rozpočtu města Slatiňany pro Spartak, Sokol a Formany
  1. Žádosti
   1. SK Spartak Slatiňany žádá celkově o 415.000,- Kč. Z toho 250.000. Kč na údržbu a provoz sportovního areálu, 50.000,- Kč na oslavy výročí 120 let od založení fotbalu ve Slatiňanech, 100.000,- Kč na zajištění celoroční činnosti dětí, mládeže a dospělých a 15.000,- Kč na ceny do soutěží.
   2. Sokol Slatiňany žádá celkově o 116.000,- Kč, z toho 35.000,-Kč na zajištění oslav 110. výročí založení TJ Sokol Slatiňany, 30 tis. Kč na údržbu, opravy a provoz sokolovny, 10.000,- Kč letní táborovou činnost (zajištění tábora pro mládež) a 41.000,-Kčs. pro DFS Sejkorky na dopravu na přehlídky a festivaly, účast na festivalu MDFF Tradice Evropy 2020, krojové vybavení a
    propagační materiály.
   3. Národopisný soubor Formani žádá o 95 tis. Kč tis. na činnost souboru, opravu krojů, dopravu na festivaly, propagační materiály
  2. Limit pro dotace z rozpočtu města je pro rok 2020 je 600.000 Kč. Doposud bylo rozděleno 485 tis. Zbývá 75.000 Kč plus 40.000 Kč rezerva. Žádosti tří žadatelů (SK SPARTAK, TJ SOKOL a FORMANI) přesáhly částku 50 tisíc korun a jsou proto předloženy zastupitelstvu. V dubnu 2020 obdržel SK Spartak dotaci 49.000 tis. Kč, TJ Sokol 45.000 Kč a Formani 30.000 Kč.*1
    1. schváleno jednohlasně 20 hlasy
 7. Koupě pozemku vedle vlakového nádraží ve Slatiňanech (CD)
  1. Koupi pozemku 712/100 o výměře 660 m2 v kat. území Slatiňany předkládáme k projednání z důvodu potřeby využití vedeného pozemku pro vybudování veřejného parkoviště pro osobní automobily u vlakového nádraží Slatiňany. Jedná se o zaplocený pozemek ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., který se nachází v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží. Osobní automobily především cestujících využívajících vlakovou dopravu jsou nyní
   odstavovány na obou stranách příjezdové místní komunikace k budově nádraží, což mnohdy komplikuje plynulý provoz na této komunikaci.
  2. K žádosti města o odkoupení předmětného pozemku zaslala společnost České dráhy, a.s. kladné stanovisko, v němž navrhla celkovou kupní cenu 171 800,- Kč bez DPH, zahrnující kupní cenu pozemku za cenu obvyklou + náklady spojené s odkupem pozemku. (viz přiložené
   stanovisko) (314Kč/m2 vč. DPH)
  3. Diskuse: Kolek – území souvisí s plánovanou komunikací mezi nádražím a TGM (u Bonetu), ale to leží na pozemku manipulační plochy ČD za nádražím. Tento park je plný vzrostlé zeleně a od silnice ho odděluje chodník. Je dobrý nápad s tím ho koupit, ale nechat tam park. Na parkoviště bych radši viděl zahrady na druhé straně nádražní budovy. Mandys: koupit ano, ale ponechat zeleň, pokud to nekoupíme my, mohou to prodat jinému a kdo ví, co by tam vzniklo. Jeník: parkoviště mělo být na břehu rybníku, ale proti tomu se postavili občané, tak z toho sešlo. Jeník: Zastupitelstvo nás pověřilo o jednání  o prodeji této konkrétní parcely, o jiné jsme nejednali.
  4. Schváleno jednohlasně 20ti hlasy
 8. Koupě pozemku pod chodníkem v ul. T. G. Masaryka před podnikem Novplasta  pozemkové parc. č. 189/50 výměře 125 m2 v kat. území Slatňany
  1. Společnost NOVPLASTA, s.r.o., nabídla k odprodeji pozemek a souhlasila s cenou 70,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti pozemkové parcely. Chodníky v ulici T. G. Masaryka jsou na základě veřejné vyhlášky zařazeny do sítě místních komunikací a jedná se o samostatné stavby. Na základě výše uvedeného, by bylo vhodné s ohledem na současnou legislativu vlastnické právo k podobným pozemkům vypořádat, a tím předejít případným dalším konfliktům,
   například při rekonstrukci či opravě komunikací. Vlastníci pozemku by mohli případným opravám, z titulu vlastnictví pozemku pod stavbami, bránit. Ceny pozemků stále mírně stoupají, v roce 2001 byla obvyklá cena pozemku pod komunikací ve výši cca 70,- Kč/m2, nyní se pohybuje v rozmezí 100-250,- Kč/m2
  2. Diskuse: Jeník – za stejnou cenu 70Kč už jsme v tomto místě chodník kupovali 
  3. Schváleno jednohlasně 20ti hlasy
 9. Majetkoprávní vypořádání stavby chodníku v Trpišově
  1. Usnesením ze dne 24. 9. 2019 byl schválen bezúplatný převod (dar) části stavební parcely č. 126 o výměře 9 m2 v kat. území Trpišov z vlastnictví společnosti VAK. Dle sdělení společnosti VAK není bezúplatný převod možný z důvodu, že město Slatiňany je jejich akcionářem (podle zákona o daních z příjmů §23 odst.7). VAK navrhuje prodej pozemku za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.
  2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání celkem tří pozemků pod nově opraveným chodníkem v Trpišově
   1. Druhý dotčený pozemek o výměře 420 m2 byl již bezúplatně převeden z vlastnictví Pardubického kraje.
   2. A třetí pozemek p.č. 380/22 o výměře 10 m2 byl bezúplatně
    převeden ze společného vlastnictví manželů S.
  3. Schváleno jednohlasně 21 hlasy
 10. Prodej kanalizace Presy a převod na Akcie VAKu za 176.000,- Kč.
  1. Na základě druhé předložené smlouvy o vkladu do společnosti se město zavazuje poskytnout do společnosti VaK peněžití vklad ve výši 176.000,- Kč. Obě smlouvy jsou provázané a peněžitý vklad bude proveden zápočtem úhrady kupní ceny za kanalizaci.
  2. Schváleno jednohlasně 21 hlasy
 11. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany (níže jedno z asi 15ti)
  1. 21/2014 ze dne 16. 4. 2014 – Záměr prodeje bytových jednotek ve vlastnictví města.
   1. V současné době se připravuje u prvních třiceti bytových jednotek na Starém náměstí k zápisu katastrálnímu úřadu. Ceny za byty čp. 822 až 825 jsou připraveny.
  2. přechod před Málkem
   1. Na stavební úpravy předmětného přechodu je vydáno stavební povolení a v současnosti je požádáno o prodloužení jeho platnosti.
   2. Policie ČR – stále požadují stavební úpravy vedoucí k větší bezpečnosti přechodu provést.
   3. Pan Lipenský, který připravil alternativní návrh úpravy (za obchod Málek) se nechce dále v projektu angažovat.
  3. Jednání se Spartakem
   1. Jeník: zatím se čeká na různé podklady od Spartaku, je jejich starost je opatřit.
  4. Schváleno jednohlasně 21 hlasy
 12. Udělení souhlasu, že MAS Chrudim může zařadit území města do územní působnosti na období 2021-2027 – Schváleno jednohlasně 21 hlasy
 13. Koupě chaty v chatařské lokalitě Borek v Kunčí (předkupní právo) – Neschváleno jednohlasně 21 hlasy
 14. cesta u které se uvažuje o prodeji kolem nového Rovexu a Terezy

  Prodej části pozemkové parcely č. 651/1 za Rovexem panu Jehličkovi a spol.

  1. znalec Milan Skřivánek stanovil cenu obvyklou ve výši 450,- Kč/m2 pozemku.
  2. Vyjádření OVŽP doporučuje schválit pouze za předpokladu zřízení služebnosti cesty ve prospěch města Slatiňany u pozemkových parcel č. 113/12, č. 113/13 a č. 113/19 v kat. území Škrovád.
  3. nová soukromá cesta za Rovexem

   Bušta: zajištění náhradního přístupu není v návrhu usnesení. Starosta: to je věc rady. Hodic: jsem také jeden z vlastníků, chceme to koupit kvůli kanalizaci. Steklý: co směna? Hodic: nic tomu nebrání, nemáme s tím problém. Koblížek: stávající cesta zpřístupňuje i případný lesík u obchvatu; když prodej, tak ne za služebnost, ale za prodej; je možné kompenzovat kupujícím vícenáklady spojené s kanalizací. Pavliš: studie nikdy nebude, neřešil bych. Brůžek: existuje dohoda o parcelaci, která určuje, co kde bude, do té doby bych nestavěl. Urválek: bude se muset vytvořit územní studie, aby se narovnaly vztahy mezi vlastníky komunikací; kanalizaci provozuje VS Chrudim a převádí se trubky na ni. Chalupník: zastupitelstvo schválilo, že to prodá, když bude zajištěn přístup do komunikace a potrubí. Směnou by došlo k nebezpečnému precedentu.

  4. Neschváleno
 15. Pojmenování nově vzniklé ulice ve Skrovádě  za  benzínkou  „Severní“, dokud se  zde  nezačnou  přihlašovat  k  pobytu  noví  obyvatelé
  1. odloženo z důvodů prověření, zda návazná ulice leží ve stejném katastrálním území, a tedy zda může být použito stejné jméno.
 16. Veřejné osvětlení v Části ulice U Lesa Škrovád JV pět světelných bodů
 17. Souhlas s pracovněprávním vztahem některých zastupitelů Šťastný, Steklý, Málková, Chalupník, Bušta, Urbánek a Brůžek v placené komisi v projektu „Otevřené a vstřícné město“ 
 18. Návrh bonusového systému odpadového hospodářství

  Návrh bonusového systému odpadového hospodářství

  1. Navrh_bonusoveho_systemu aktuální stav svozu plastu od domu a evidence svážení popelnic a využití v motivaci občanů ke snížení produkce odpadu
  2. Návrh slevy na poplatníka z platby za komunální odpad podle odevzdaných pytlů s plasty – jako motivace ke snížení produkce mnohem nákladnějšího směsného odpadu.
  3. V návrhu je sleva 15Kč/pytel a poplatníka z roční platby pro poplatníky bez slevy. Reálná sleva je 10Kč, protože 5Kč stojí pytel, který si uživatel musí koupit. Max. sleva je 200Kč pro poplatníka bez slevy.
  4. Vedla se diskuse o možnosti bonusového systému odpadového
   hospodářství, návrh chtěl slevou z místního poplatku za komu-
   nální odpad odměnit ty poplatníky, kteří aktivně třídí. Zastupitel-
   stvo tento návrhu nepodpořilo, avšak na základě diskuse rozhod-
   lo o bezplatném poskytnutí dvou testovacích pytlů na poplatníka
   v rámci služby svozu plastového odpadu dům od domu.*2
  5. pro jen 7 hlasů (část Sedmy a ODS+TOP09)
 19. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vypovězení smlouvy „O poskytování pečovatelské služby“ obci Bítovany.*2
 20. Různé
  1. vzalo na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.
  2. bylo informováno o stavu jednání výboru pro územní plánování.
  3. bylo seznámeno s jednáním kontrolního výboru.
  4. se seznámilo s výsledkem výběrového řízení na zajištění provozu
   sběrného dvora, přičemž Zastupitelstvo doporučilo Radě města, aby vybrala jediného uchazeče Recycling – kovové odpady a. s.
   (dosavadní poskytovatel). V diskusi se řešila možnost vypsání nové soutěže, či alternativní způsoby zajištění této služby.
 21. Diskuze a závěr

Roušky s sebou


Termín zasedání zastupitelstva dne 1. 4. 2020 se vzhledem k situaci ruší. Náhradní termín bude stanoven dle situace. (SŠ)

 

termin = 17.6.2020

Odkaz: slatinany.imunis.cz/edeska/detail.asp?file=40321

Odkaz: *1

Odkaz: *2 Ozvěny 8/2020

Odkaz: zápis

xyz_smap = 1

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.