4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu

Ve středu 11.1.2023 od 16h v zasedací síni radnice.

Kurzivou jsou poznámky z jednání, nenahrazují zápis (který by měl být k dispozici na weby města).

21 přítomných (všichni), v 17h odejde p. Holeka a I. Jeník, v 19h Slanina a Šotta

 1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
   1. schváleno
  1. schválení zápisu z minulého zastupitelstva
   1. projednání 3 námitek I.Jeníka k zápisu z minulého zastupitelstva
   2. pro 21.
 2. Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově
  1. Šťastný: neměli jsme nejdříve schválit studii, která nahrazuje regulační plán, a pak teprve regulační plán zrušit, jak znělo usnesení v srpnu?
   1. Brůžek: studii pan Havlík zaregistruje zároveň se zrušením regulačního plánu; ke zrušené dojde po 15ti dnech vyvěšení po našem schválení
   2. Hoffmann – studie nepodléhá schválením zastupitelstvem1
   3. Brůžek: studie byla vypracována podle zadání zastupitelstva z března a tomu zadání odpovídá, mám ji k dispozici. Nemůže ji pořizovatel změnit bez dalšího zadání zastupitelstva
   4. Brůžek: Studie začne platit okamžitě po zrušení (po konzultaci s panem Havlíkem)
   5. ověření soulad zrušení – pro: 11 (Bružek, SNK, ODS 1/2 SPD ne)
   6. souhlas s vyhodnocením – pro 11 (Bružek, SNK, ODS 1/2 SPD ne)
   7. zrušení – pro 11 (Bružek, SNK, ODS 1/2 SPD ne)
 3. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné pro oddávající) –
  1. starostovi, místostarostovi (10 tis. ročně2) a určeným členům zastupitelstva (aktálně Jana Švecová, Martin Kubín a Petr Šotta)(8 tis. ročně2)
  2. Chalupník: kontrolní výbor shledal, že ošatné je stejné jako loni a nemá výhrady)
  3. pro: 21
 4. Úprava měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva
  1. pro rok 2023
   Funkce Odměny schválené
   od 1. 12. 2022
   Maximální výše
   odměn pro r. 2023
   Návrh
   pro r. 2023
   Místostarosta 22 141,- 39 375,- ????
   Člen RM  4 282,-   8 749,- ????
   Předseda výboru  1 712,-   4 376,- ????
   Člen výboru  1 426,-   3 645,- ????
   Člen ZM  1 071,-   2 188,- ????

  2. chalupník – za finanční výbor – v listopadu došlo k navýšení, nicméně finanční výbor navrhuje vyrovnat odměny na 50% navrhovaného maxima, protože aktuálně jsou % proti zákonu různá. V celku by to nebylo výrazné navýšení.
   1. p.Hanušová -> návrh finančního výboru by vyžadoval navýšení 24tisíc
  3. pro – 15
 5. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022
  1. další příjem 420tis, výdaje 72tis, zbytek se převede do dalšího; hanušová: korekce položek před závěrkou
 6. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2023
  1. 20tis. doplatek na Wifi4EU, 25tis. nová lednice na úřad
  2. 2,3 mil., oprava opěrné zdi rozpočtu kabeláčova mlýna, součást je i oprava mostku přes náhon; Brůžek: jde o přesun rozpočtu z roku 2022
  3. Koblížek: mam problem zvednou ruku pry tyhle dva projekty – wifi u školy a oprava náhodu za 2,3mil, což je částka, kterou vybere celé město za celý rok na odpady a nejsou to konečné náklady – chybí mi víc variant řešení, např. jen oprava mostu.
  4. Hoffmann: zpoždění a) zjistily se závady na mostu b) bude úprava dna koryta. Předpokládaná cena 2,3min,
  5. Šťastný: přesto to je výrazně nižší vysoutěžená cena, než byla projekční cena.
  6. pro – 20
 7. Prodej bytových jednotek čp. 822-825 Staré náměstí Slatiňany
  1. Ceny jsou závislé na velikosti bytu a době nájmu. Ceny jsou relativně nízké, protože jsou odvozeny od podmínek, za kterých byly postaveny a pronajaty.
  2. 3 bezbariérové byty si město ponechá.
  3. Chalupník: finanční výbor souhlasí a doporučuje správnost postupů; zastupitelstvu byly předloženy prodeje a schválení smluv, aniž by zastupitelstvo schválilo záměr prodeje a mělo k dispozici smlouvy. (následovala dlouhá diskuse o tom, hlavně opozice zpochybňuje oprávněnost schválení smluv, zatímco se schválením prodejů nemá problém – do 18:20)
  4. změna usnesení > odloží se tento bod do dalšího zastupitelstva (může být dříve než v řádném březnovém termínu) – pro: 13
 8. Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi
   1. navrženi jsou: Kamil Půlpán a Zdeněk Jirásek
   2. pro – půlpán 19 (všichni), jirásek 13
 9. Jmenování zástupce do MAS Chrudimsko
  1. Město Slatiňany je členem MAS Chrudimsko, z. s. Doposud byl za město  jmenován tajemník MěÚ, který ukončil pracovní poměr. Z tohoto důvodu je třeba delegovat zástupce nového.
  2. pro – 18
 10. Pověření starosty k uzavírání termínovaných vkladů
  1. pro – 19
 11. Pověření starosty a místostarosty do VaK Chrudim a Mikroregionu
  1. pro – 19
 12. Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2021 (formalita)
  1. pro – 19
 13. Různé
  1. p. Zahradník – přemístění kontejnerů z návsi Škrovád k prodejně – zastupitelstvo pověřuje MěÚ k prověření a přesunu v případě proveditelnosti – 18
  2. p. Rulík (hasič) – spadl Kaštan – kácejme všechny špatné a podezřelé stromy, byť by se za každého  skáceného mělo zasadit 3  nebo 10 dalších, kvůli bezpečnosti
  3. Zahradník – Povodí labe má označeny stromy ke skácení, mohlo by se prověřit a přimět je k tomu, aby to dotáhli?
  4. Šťastný – pověřuje uzavírat smlouvy na energie společně pro všechna městská zařízení  v budoucnu. Podle P.Kolka to hodně dříve tak bylo, pak se od toho ustoupilo. Šťastný: v roce 2018 už to bylo zvlášť. – pro 18
  5. Kunc – žádost o zřízení 2-3 laviček u TGM v prostoru Středu (žádost klubu turistů)
  6. Chalupník – zpřístupnění podkladů Rady členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupitelé. – pro 15 (z celkem 17ti přítomných)
  7. Steklý – v roce 2019 zveřejňovalo podklady zastupitelstva na webu města (ne všechny a anonymizované) 184/12/2019
 14. Diskuze a závěr
  1. Urválek – příprava územní studie mezi Švermovou a obchvatem, výbor o územním plánování na to nereagoval, tak bych se přimlouval za řešení, hlavně kvůli demografii
   1. Martin Kubín – Územní studii podporuji jako člen ÚP
   2. Brůžek – vhodná chvíle pro započetí diskuse o studii může být beseda zastupitelů o novém ÚP
   3. Kolek – město by si mělo udělat urychleně revizi pozemků, které má město a které lze získat, což pak urychlí přípravu
  2. 15. února bude druhé veřejné projednání ÚP
  3. Peřina – Organizace krajiny a přírody na kochánovické silnici prochází k revitalizaci potoka a tůní, bude se zde přerušovat drenáž, musí se skácet stromy

Konec v 19:30

 1. Zastupitelstvo příslušné obce územní studii neschvaluje, nicméně je obvyklé, že o studii se zastupitelstvo např. usnese, že územní studii bere na vědomí apod. Územní studie jako podmínka v územním plánu (aurumroom.cz)[]
 2. Vnitřní směrnice MĚÚSl 8/2020 RAD Zásady organizování občanských sňatků a ostatních činností v záležitosti kultury.[][]

Odkaz: Mobilní rozhlas

Odkaz: podklady pro zastupitele z 4.1.2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.