4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu

Ve středu 11.1.2023 od 16h v zasedací síni radnice.

Kurzivou jsou poznámky z jednání, nenahrazují zápis (který by měl být k dispozici na weby města).

21 přítomných (všichni), v 17h odejde p. Holeka a I. Jeník, v 19h Slanina a Šotta

 1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
   1. schváleno
  1. schválení zápisu z minulého zastupitelstva
   1. projednání 3 námitek I.Jeníka k zápisu z minulého zastupitelstva
   2. pro 21.
 2. Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově
  1. Šťastný: neměli jsme nejdříve schválit studii, která nahrazuje regulační plán, a pak teprve regulační plán zrušit, jak znělo usnesení v srpnu?
   1. Brůžek: studii pan Havlík zaregistruje zároveň se zrušením regulačního plánu; ke zrušené dojde po 15ti dnech vyvěšení po našem schválení
   2. Hoffmann – studie nepodléhá schválením zastupitelstvem1
   3. Brůžek: studie byla vypracována podle zadání zastupitelstva z března a tomu zadání odpovídá, mám ji k dispozici. Nemůže ji pořizovatel změnit bez dalšího zadání zastupitelstva
   4. Brůžek: Studie začne platit okamžitě po zrušení (po konzultaci s panem Havlíkem)
   5. ověření soulad zrušení – pro: 11 (Bružek, SNK, ODS 1/2 SPD ne)
   6. souhlas s vyhodnocením – pro 11 (Bružek, SNK, ODS 1/2 SPD ne)
   7. zrušení – pro 11 (Bružek, SNK, ODS 1/2 SPD ne)
 3. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné pro oddávající) –
  1. starostovi, místostarostovi (10 tis. ročně2) a určeným členům zastupitelstva (aktálně Jana Švecová, Martin Kubín a Petr Šotta)(8 tis. ročně2)
  2. Chalupník: kontrolní výbor shledal, že ošatné je stejné jako loni a nemá výhrady)
  3. pro: 21
 4. Úprava měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva
  1. pro rok 2023
   Funkce Odměny schválené
   od 1. 12. 2022
   Maximální výše
   odměn pro r. 2023
   Návrh
   pro r. 2023
   Místostarosta 22 141,- 39 375,- ????
   Člen RM  4 282,-   8 749,- ????
   Předseda výboru  1 712,-   4 376,- ????
   Člen výboru  1 426,-   3 645,- ????
   Člen ZM  1 071,-   2 188,- ????

  2. chalupník – za finanční výbor – v listopadu došlo k navýšení, nicméně finanční výbor navrhuje vyrovnat odměny na 50% navrhovaného maxima, protože aktuálně jsou % proti zákonu různá. V celku by to nebylo výrazné navýšení.
   1. p.Hanušová -> návrh finančního výboru by vyžadoval navýšení 24tisíc
  3. pro – 15
 5. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022
  1. další příjem 420tis, výdaje 72tis, zbytek se převede do dalšího; hanušová: korekce položek před závěrkou
 6. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2023
  1. 20tis. doplatek na Wifi4EU, 25tis. nová lednice na úřad
  2. 2,3 mil., oprava opěrné zdi rozpočtu kabeláčova mlýna, součást je i oprava mostku přes náhon; Brůžek: jde o přesun rozpočtu z roku 2022
  3. Koblížek: mam problem zvednou ruku pry tyhle dva projekty – wifi u školy a oprava náhodu za 2,3mil, což je částka, kterou vybere celé město za celý rok na odpady a nejsou to konečné náklady – chybí mi víc variant řešení, např. jen oprava mostu.
  4. Hoffmann: zpoždění a) zjistily se závady na mostu b) bude úprava dna koryta. Předpokládaná cena 2,3min,
  5. Šťastný: přesto to je výrazně nižší vysoutěžená cena, než byla projekční cena.
  6. pro – 20
 7. Prodej bytových jednotek čp. 822-825 Staré náměstí Slatiňany
  1. Ceny jsou závislé na velikosti bytu a době nájmu. Ceny jsou relativně nízké, protože jsou odvozeny od podmínek, za kterých byly postaveny a pronajaty.
  2. 3 bezbariérové byty si město ponechá.
  3. Chalupník: finanční výbor souhlasí a doporučuje správnost postupů; zastupitelstvu byly předloženy prodeje a schválení smluv, aniž by zastupitelstvo schválilo záměr prodeje a mělo k dispozici smlouvy. (následovala dlouhá diskuse o tom, hlavně opozice zpochybňuje oprávněnost schválení smluv, zatímco se schválením prodejů nemá problém – do 18:20)
  4. změna usnesení > odloží se tento bod do dalšího zastupitelstva (může být dříve než v řádném březnovém termínu) – pro: 13
 8. Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi
   1. navrženi jsou: Kamil Půlpán a Zdeněk Jirásek
   2. pro – půlpán 19 (všichni), jirásek 13
 9. Jmenování zástupce do MAS Chrudimsko
  1. Město Slatiňany je členem MAS Chrudimsko, z. s. Doposud byl za město  jmenován tajemník MěÚ, který ukončil pracovní poměr. Z tohoto důvodu je třeba delegovat zástupce nového.
  2. pro – 18
 10. Pověření starosty k uzavírání termínovaných vkladů
  1. pro – 19
 11. Pověření starosty a místostarosty do VaK Chrudim a Mikroregionu
  1. pro – 19
 12. Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2021 (formalita)
  1. pro – 19
 13. Různé
  1. p. Zahradník – přemístění kontejnerů z návsi Škrovád k prodejně – zastupitelstvo pověřuje MěÚ k prověření a přesunu v případě proveditelnosti – 18
  2. p. Rulík (hasič) – spadl Kaštan – kácejme všechny špatné a podezřelé stromy, byť by se za každého  skáceného mělo zasadit 3  nebo 10 dalších, kvůli bezpečnosti
  3. Zahradník – Povodí labe má označeny stromy ke skácení, mohlo by se prověřit a přimět je k tomu, aby to dotáhli?
  4. Šťastný – pověřuje uzavírat smlouvy na energie společně pro všechna městská zařízení  v budoucnu. Podle P.Kolka to hodně dříve tak bylo, pak se od toho ustoupilo. Šťastný: v roce 2018 už to bylo zvlášť. – pro 18
  5. Kunc – žádost o zřízení 2-3 laviček u TGM v prostoru Středu (žádost klubu turistů)
  6. Chalupník – zpřístupnění podkladů Rady členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupitelé. – pro 15 (z celkem 17ti přítomných)
  7. Steklý – v roce 2019 zveřejňovalo podklady zastupitelstva na webu města (ne všechny a anonymizované) 184/12/2019
 14. Diskuze a závěr
  1. Urválek – příprava územní studie mezi Švermovou a obchvatem, výbor o územním plánování na to nereagoval, tak bych se přimlouval za řešení, hlavně kvůli demografii
   1. Martin Kubín – Územní studii podporuji jako člen ÚP
   2. Brůžek – vhodná chvíle pro započetí diskuse o studii může být beseda zastupitelů o novém ÚP
   3. Kolek – město by si mělo udělat urychleně revizi pozemků, které má město a které lze získat, což pak urychlí přípravu
  2. 15. února bude druhé veřejné projednání ÚP
  3. Peřina – Organizace krajiny a přírody na kochánovické silnici prochází k revitalizaci potoka a tůní, bude se zde přerušovat drenáž, musí se skácet stromy

Konec v 19:30


Komentář z Ozvěn 3

Zastupitelstvo města Slatiňany
projednalo na 4. zasedání
zastupitelstva dne 11. ledna 2023
1. Zastupitelstvo města schválilo program
4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
2. Zastupitelstvo města zrušilo Regulač-
ní plán pro lokalitu 44/R v  Trpišově.
Důvodem je skutečnost, že splnil svoji
roli z hlediska uspořádání nové zástav-
by v území místní části obce. Naplnění
zbývající části regulačního plánu lze řešit
shodně jako ve Škrovádu, kde regulační
plán byl nahrazen Územní studií. Pro při-
jetí Územní studie je nutnou podmínkou
zrušení regulačního plánu. Územní stu-
dií bude zajištěno, aby dostavbou neby-
la poškozena lokalita, a aby byly splněny
požadavky na  ochranu architektonic-
kých a urbanistických hodnot.
3. Zastupitelstvo města schválilo příspěvek
na úhradu zvýšených nákladů na úpra-
vu zevnějšku starostovi, místostarostovi
a  určeným členům zastupitelstva obce
(ošatné pro oddávající).
4. Zastupitelstvo města Slatiňany neschvá-
lilo zvýšení měsíčních odměn neuvolně-
ným členům zastupitelstva a peněžitých
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva obce, za výkon funk-
ce členů výborů, komisí a zvláštních or-
gánů obce od 1. 2. 2023.
5. Zastupitelstvo města schválilo 32. změ-
nu (úpravu) schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na rok 2022 v příjmové části
na 91 853 958,13 Kč (dorovnáno fi nanco-
váním příjmů 48 978 442,95 Kč) a ve vý-
dajové části 118 658 701,08 Kč (dorovná-
no fi nancováním výdajů 22 173 700,- Kč).
6. Zastupitelstvo města schválilo 2. změnu
(úpravu) schváleného rozpočtu města
Slatiňany na  rok 2023 v  příjmové části
na 93 421 900,- Kč (dorovnáno fi nanco-
váním příjmů 17 350.855,- Kč) a ve výda-
jové části 110 772 755,- Kč (dorovnáno
fi nancováním výdajů 0,- Kč). Zastupitel-
stvo města dále vzalo na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 1. schválené usnesením
Rady města.
7. Zastupitelstvo města schválilo po  roz-
sáhlé rozpravě odložení prodeje byto-
vých jednotek 822–825 Staré náměstí
Slatiňany na příští jednání zastupitelstva
města, zejména z důvodu absence fi nál-
ního vzoru kupní smlouvy. V červnu roku
2002 bylo předáno do  užívání nájem-
cům 30 bytových jednotek ve  Slatiňa-
nech na Starém náměstí, v domech čp.
822–825. Výstavba bytových jednotek
byla z části fi nancována ze státní dotace.
Bylo stanoveno pravidlo, že byty budou
prodány po uplynutí 20 let od vyčerpání
státní dotace za  cenu vypočtenou jako
10 % pořizovací ceny bytu stanovené
pro výpočet nájemného se zahrnutím
infl ace. V roce 2003 byla s 28 nájemníky
uzavřena Smlouva o  uzavření budoucí
kupní smlouvy. Dva byty bezbariérové
se nebudou prodávat, zůstanou ve vlast-
nictví Města Slatiňany. V roce 2010 Za-
stupitelstvo města Slatiňany schválilo
nový způsob výpočtu kupní ceny bytu
pro nájemce, kterým nebyl byt předán
do  užívání jako prvním po  dokončení.
Jedná se o případy, kdy původní nájem-
ce byt odevzdal zpět pronajímateli a byt
byl přidělen novému nájemci. Cena byla
v takových případech stanovena s ohle-
dem na trvání nájemního vztahu.
Období 20 let od předání bytů do užívání
prvním nájemcům uplynulo v roce 2022.
V  konečných cenách bytů byla promít-
nuta infl ace uplynulých let. Ceny bytů,
které byly předány do užívání až po roce
2010, zůstanou beze změn. Propočet
ceny jednotlivých bytových jednotek je
k dispozici na odboru správním. V kupní
smlouvě bude ustanovení o desetiletém
předkupním právu pro město.
8. Zastupitelstvo města zvolilo pana Kami-
la Půlpána a  pana Zdeňka Jiráska jako
přísedící Okresního soudu v Chrudimi.

9. Zastupitelstvo města jmenovalo
Ing.  Vladimíra Rašína do  orgánů MAS
Chrudimsko, z. s.
10. Zastupitelstvo města pověřilo staros-
tu Ing.  Jana Brůžka k  uzavírání termí-
novaných vkladů v  rámci účtů města
a  zároveň ho pověřilo ke  schvalování
rozpočtových opatření pro termínova-
né vklady uzavírané v rámci účtů měs-
ta v Komerční bance, a.s. Od roku 2018
bylo svěřeno uzavírání termínovaných
vkladů starostovi města. Vzhledem
ke  změně samosprávy bylo třeba po-
věřit nového starostu.
11. Zastupitelstvo města pověřilo starostu
Ing. Jana Brůžka a v době jeho nepří-
tomnosti místostarostu Ing.  Martina
Harsu výkonem akcionářských práv
a  zastupováním na  valné hromadě
společnosti Vodovody a  kanalizace
Chrudim, a.s. a  dále pověřilo pana
starostu a v době jeho nepřítomnosti
pana místostarostu k  veškerým výko-
nům souvisejících se členstvím města
Slatiňany v Mikroregionu Chrudimsko.
12. Zastupitelstvo města Slatiňany projed-
nalo a vzalo na vědomí závěrečný účet
Mikroregionu Chrudimsko za rok 2021
a zprávu z přezkoumání jeho hospoda-
ření za rok 2021.
13. V Různém Zastupitelstvo města pověři-
lo Městský úřad Slatiňany prověřením
možnosti přesunutí kontejnerového
hnízda ze škrovádské návsi na  poze-
mek 389/2 v k. ú Škrovád a v případě
možnosti realizací tohoto přesunu.
Zastupitelstvo města Slatiňany dále po-
věřilo městský úřad Slatiňany přípra-
vou změny konceptu způsobu veřejné
soutěže na dodavatele energií, tak aby
nová veřejná soutěž realizovaná měs-
tem zahrnovala i energie pro organiza-
ce zřízené městem.
Zastupitelstvo města souhlasilo s  po-
skytnutím přístupu členů fi nančního
a  kontrolního výboru na  datové úlo-
žiště za  účelem výkonu práce výkonu
člena fi nančního a  kontrolního výbo-
ru za  podmínky podpisu mlčenlivosti
o citlivých údajích v souladu s platnou
legislativou.

 1. Zastupitelstvo příslušné obce územní studii neschvaluje, nicméně je obvyklé, že o studii se zastupitelstvo např. usnese, že územní studii bere na vědomí apod. Územní studie jako podmínka v územním plánu (aurumroom.cz)[]
 2. Vnitřní směrnice MĚÚSl 8/2020 RAD Zásady organizování občanských sňatků a ostatních činností v záležitosti kultury.[][]
 3. Ozvěny 3/2023 komentoval Mgr. Vlastimil Peřina, radní[]

Odkaz: Mobilní rozhlas

Odkaz: podklady pro zastupitele z 4.1.2023

Odkaz: zápis

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.