Zasedání zastupitelstva – výměna zastupitele SNK, odprodej bývalé cesty za Terezou na zahrady

 1. Program
 2. Změna mandátu obsazení zastupitelstva
  1. obdržel dne 31.12.2019 starosta města písemnou rezignaci člena
   zastupitelstva obce Vítězslava Kolka na jeho mandát. nastoupil na jeho místo dnem 1.1.2020 Ing. Zdeněk Kocián.
 3. Záměr prodeje parcely 651/1 Škrovád
  1. pro Škrovád v katastru Zadaná parcela nebyla nalezena
  2. jedná se o katastr Slatiňany
  3. pruh pozemek 651/1 za Terezou
  4. Parcelní číslo: 651/1 Výměra [m2]: 1958 Druh pozemku: orná půda
  5. podle důvodové zprávy je Záměr prodeje předán opakovaně, Naposledy na zasedání zastupitelstva ze dne 14. 12. 2016, kdy nebyl záměr prodeje předmětné části pozemku schválen.
  6. Žádost o odprodej předmětné části pozemku doručili majitelé pozemků přiléhajících k předmětnému pozemku. Každý ze jmenovaných žádá o odprodej části předmětného pozemku přiléhající ke své nemovitosti. 
  7. Dříve se jednalo o polní cestu spojující jednotlivé okolní polnosti. Část pozemku je pronajatá k zemědělskému obhospodařování a část je část manipulační plochy před prodejnou látek Tereza.
  8. Dle územního plánu je pozemek součástí plochy smíšené, umožňující výstavbu objektů pro bydlení a občanskou vybavenost. Pokud by měla být předmětná část pozemku prodána, je nezbytné řešit, jak by byla přístupná zbývající část pozemku (po oddělení části k prodeji) a zároveň
  9. by bylo žádoucí mít již schválenou realizovatelnou trasu připravované splaškové kanalizace Kunčí
  10. zástupce majitelů Ing. Tomáš Jehlička osobně nabízí připojení do jejich kanalizace výměnou za možnost odkoupení pozemku
   1. kanalizace dostatečný průtok – splňuje – vakem
   2. město chce přístup k pozemkům
   3. plánované využití – rozšíření pozemků – jen o ten pásek, anebo předpokládáte rozšíření i do další
   4. majitelé nabízí věcné břemeno, ale i směna připadá v úvahu
  11. Zastupitelstvo města odložilo projednání záměru prodeje části pozemkové do doby prověření možností souvisejících s veřejným přístupem na zbývající část předmětného pozemku, ve znění zprávy
 4. Změna rozpočtu 2019
  1. výdaje spojené s tiskem Ozvěn, el. energie v nebytovém hospodářství; neinvestiční dotace z úřadu práce, pojistná plnění, pěstební činností (les) a další mimořádné příjmy.
 5. Změna rozpočtu 2020
  1. dorozpočtování akcí, které byly rozpočtovány v r. 2019, ale úhrada se nestihla uskutečnit.
 6. Pověření zastupitelů oddáváním
  1. aktuálně jich bylo 5, jedním
  2. tento bod byl vypuštěn, protože podle zákona náleží radě – rada bude řešit sama
 7. Bezúplatný převod pozemku pro rekonstrukci oválu
  1. Parcelní číslo: 189/1; patří spartaku
  2. Město chce požádat o dotaci na rekonstrukci, ale dotace je jen na majetek města, ne pro majetek spartaku. Současný škvárový ovál by běžci chtěli rekonstruovat
  3. usnesení:
   1. Zastupitelstvo pověřilo radu města jednáním o odkoupení části pozemkové parcely č. 189/1 (ostatní plocha) pod běžeckou dráhou o výměře nutné k pro rekonstrukci oválu do vlastnictví města  *1
   2. pověřuje radu města přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci atletické dráhy  *1
 8. Záměr prodeje parcely 357/21 Slatiňany
  1. podlouhlý pozemek evidovaná jako potok v Presích od hlavní silnice podle ústavu
  2. Parcelní číslo: 357/27 Obec: Slatiňany [572268] Výměra [m2]: 539; Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
   Druh pozemku: vodní plocha; v majetku Pavla Pluhaře 
  3. zřejmě jde o sousední pozemek v majetku města, o prodej požádala společnost uvažující výstavbu Seniorparku
  4. katastrální mapa v Presích cesta v poli od hlavní – Pluhař
  5. Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje části parcely č. 357/21 v k. ú. Slatiňany společnosti SENIOR PARK, a.s. Společnost žádala o navázání již promlčené kupní smlouvy.
 9. Volba členů výborů
  1. Do kontrolního výboru pravděpodobně bude zastupitelstvem zvolena Dagmara Fryšová a do Výboru pro životní prostředí hasič František Rulík ze SNK.
 10. Různé
  1. Návštěva ředitele památkového ústavu – ředitel územní památkové správy pro HK, LB a PU kraj
   1. poděkování za toleranci rekonstrukce zámku
   2. stál kolem 100 mil. Kč. (dotace + příspěvek)
   3. vícepráce v zámeckém parku – památkový ústav doplatil nad rámec 12 mil. Kč.
    1. sucha, kůrovec
    2. zpoplatnění části parku
     1. vstup do areálu 30 Kč za vstup a permanentka 100 Kč
    3. Slatiňanské pozastavení letos ještě nebude, aby se stabilizovaly trávníky, ostatní akce už ano
  2. bylo zastupitelstvo informováno o stavu přípravy nového územního plánu, o stavu zajištění sběrného dvora.
  3. zastupitelé vyslovili poděkování Vítězslavu Kolkovi za dlouho dobou práci pro město.
  4. kontrolní výbor vyzval zastupitele k podnětům, které by mohl
   zkontrolovat.
  5. předseda Spartaku poděkoval zastupitelům za zájem, který projevili v iniciativě získání dotace.
  6. předseda Osadního výboru Trpišov vznesl podnět na úpravu prostoru pro zastávku autobusu a návsi v Trpišově.
 11. Diskuse

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.