5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil.

Ve středu 8.2.2023 od 16h v zasedací síni radnice.

Kurzivou jsou poznámky z jednání, nenahrazují zápis (který by měl být k dispozici na weby města).

Přítomno 19 osob (chybí Drahokoupil a Holeka), od bodu 3 chyběl ještě Jeník a Sobotková

 1. Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 19
 2. jak by mohla vypadat nová hala v Píšťovech

  Výstavba skladové haly v k.ú. Slatiňany společností EMA-PACK nemovitosti s.r.o.

  1. představil osobně spolumajitel Josef Lörincz
   1. přínosy > daň z nemovitosti bude 200tis. ročně, další daňové přínosy z dalších daní
   2. vznikne kruhový objezd – bezpečnost – 23 milionů
   3. p. Křivská: oficiálně žádost podaná nebyla, z našeho pohledu vidím jediný negativní vliv nárůst dopravy
   4. Vivantis dává práci i studentům brigádní – předpokládám nárůst 5 míst pro zdravé a 30 pro postižené během 5ti let
   5. všechny žádosti máme, chybí jen naše
   6. sídlo firmy bych převedl do Slatiňan
   7. Parametry haly: 10tis m2, výška 11m (resp. 13,2m podle projektu upřesnil V.Peřina), zátěž dopravní -> z dálnice D11 pojede kolem Tesca; kamion pojede 1 – 2x za 14 dní; program počítal s větší zátěží, čísla jsou odvozena z doby covidu, dnes je situace menší, hospodářství se utlumuje; 114 parkovacích míst pro zaměstnance – je to nadhodnocené).
   8. kraj prý uvažuje i s přesunem autobusové zastávky k této průmyslové zóny
   9. Parkoviště potenciálně by bylo využitelné třeba i pro autobusy o víkendech v létě
   10. Brownfieldy využíváme – např. Depo jsme zrevitalizovali za svoje, uvolněný prostor po Vivantisu bude využit další výrobou; staré haly bourat nechceme, protože je využíváme pro různé firmy, máme je využité
   11. Žádal jsem Chrudim o vystavění haly, zamítli mi to
   12. Celkem se zaberou 2 hektary, dešťová voda bude zachytávána v retenčních nádržích
   13. Solární elektrárna zatím se realizovat nebude, ale konstrukce na to bude připravena, pokud bude požadavek
  2. komise pro územní plán – připomínky – čte Kubín
   1. 10m pás izolační zeleně
   2. zvážit změnu barvy
   3. posunout stavbu více na východ do stabilizované plochy
   4. již v roce 2013 zastupitelstvo odsouhlasilo, že v této oblasti nechce mít stavby
   5. nicméně s aktuálním územním plánem je v souladu
  3. Hoffmann – ohledně vzhledu mají souhlasné stanovisko, které město nemůže zvrátit
  4. hlasování – tři návrhy usnesení:
   1. pro bez výhrad: 9pro
   2. proti: neschváleno
   3. pro s doplněním 10m pásu zeleně a přehodnocení barvy: schváleno
 3. Prodej 28 bytových jednotek č.p. 822-825 Staré náměstí Slatiňany
  1. bod přesunut z minulého zastupitelstva
  2. chalupník: připomínky finančního výboru – hlavně doplnit možnost vzít si úvěr na rekonstrukci bytu do smlouvy, obava zastupitelů, aby tím nebylo narušeno předkupní právo v případě neplacení, jinak jsou zastupitelé pro.
   1. bude zkonzultováno s právníkem a případně řešeno formou dodatku, který odsouhlasí zastupitelstvo
  3. hlasováno o 28 bytech, většinou všichni pro (17)
  4. 25/5/2023 bylo usnesení vzato zpět kvůli následné změně smlouvy1
 4. Stanovy pro společenství vlastníků jednotek Čp. 822 a čp. 823-825 Staré náměstí Slatiňany
  1. bod přesunut z minulého zastupitelstva
  2. pro všichni (17)
 5. Koupě pozemkové parcely Č. 240/6 v k.ú. Slatiňany2
 6. Různé
 7. Diskuze a závěr

Komentář z Ozvěn 3

Zastupitelstvo města Slatiňany
projednalo na 5. zasedání
zastupitelstva dne 8. února 2023
1. Zastupitelstvo města schválilo program
5. zasedání zastupitelstva města Slati-
ňany.
2. Zastupitelstvo města souhlasilo s  vý-
stavbou skladové haly s administrativ-
ně-sanitárními vestavbami navazujícími
komunikacemi a technickou infrastruk-
turou společnosti ERA-PACK nemo-
vitosti s.r.o., Pardubická 276, 537  01
Chrudim za  podmínky doplnění opat-
ření, které sníží dominantnost stavby
v pohledu od Slatiňan a hlavní silnice.
Nejlépe doplnění alespoň 10 m široké-
ho pásu izolační zeleně s potenciálem
dorůst výšky stavby z  jižní a  západní
strany a přehodnocení barevného pro-
vedení budovy. Umístění haly je v prů-
myslovém areálu s pozadím výškových
staveb sila a  cukrovaru. Hlasování
předcházela rozsáhlá rozprava, disku-
tovalo se zejména zvýšení dopravní zá-
těže města a vliv stavby na krajinný ráz.
3. Zastupitelstvo města schválilo prodej
bytových jednotek v domech č.p. 822–
825 Staré náměstí Slatiňany. Bližší in-
formace jsou podány v bodě č. 7 zprávy
ze 4. zasedání zastupitelstva.
4. Zastupitelstvo města schválilo stanovy
Společenství vlastníků jednotek v domě
č.p. 822, 823, 824 a 825.
5. Zastupitelstvo města diskutovalo a ne-
schválilo koupi pozemku p.  č. 240/6
v k. ú. Slatiňany. Jedná se o pozemek
o výměře 9 662 m 2 nabízený k prodeji
realitní kanceláří za  cenu 1000 Kč/m 2 .
Pozemek se nachází v  prostoru mezi
zástavbou a novým obchvatem, nava-
zuje na pozemek ve vlastnictví města.
6. V  různém informoval pan starosta
o termínu veřejného projednání územ-
ního plánu dne 15. 2. 2023.

 1. 7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí – slatinak.cz[]
 2. Hektar v lánu za Terezou – slatinak.cz[]
 3. Ozvěny 3/2023; komentoval Mgr. Vlastimil Peřina, radní[]

Jeden komentář u “5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil.”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.