Staré ekologické zátěže v severní části Slatiňan

Lokalita Slatiňany ACHP – Píšťovy – bývalý sklad POR (bod 1)

V současnosti se v místě nachází uzavřený areál více společností. Dříve zde byl sklad přípravků na ochranu rostlin, kde v roce 2010 vzniklo podezření na možný únik těchto látek při manipulaci, skladování a jejich likvidaci. Kontaminace byla potvrzena, nereprezentuje však aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou. Není však vyloučena možnost dalšího šíření kontaminace nebo negativního ovlivnění aktuálního využívaní krajiny.1

Okolí vrtu KB-1 (bod 2)

Zájmová lokalita se nachází v oblasti tvorby, komunikace a akumulace podzemní vody jímané vrtem KB-1. V prostoru infiltračního území a tvorby podzemní vody se nachází řada evidovaných či podmíněně rizikových kontaminovaných průmyslových areálů. V řadě z nich již probíhaly jak průzkumné, tak sanační práce. Na základě provedených průzkumných prací v roce 2010 v rámci zpracování analýzy rizika se z hlediska současného využití zájmového území nepředpokládá významné zdravotní riziko, byl navržen monitoring CIU, Pb a Zn.1

Strojírna Potůček (bod 3)

Podrobnější informace o kontaminaci nejsou k dispozici, avšak nelze vyloučit toto riziko, jednat by se mělo o kontaminaci CIU, NEL, příp. kovy.1

Lokalita OQEMA, s.r.o., Centrální sklad Slatiňany (bod 4).

V minulosti byla v místě zjištěna masivní plošně-liniová kontaminace CIU. Během let 1998–2001 byla provedena sanace s následným postsanačním monitoringem. 1

id zátěže 49796002 Slatiňany

nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase/MŽP ČR2

skládka Kunčí

id zátěže 49796003 není nutný žádný zásah / 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst2

skládka Škrovád

id zátěže 49796004 není nutný žádný zásah / 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst2

skládka Svidnice

id zátěže 49796005 není nutný žádný zásah / 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst2

V dolcích

id zátěže 49788001 – skládka nutný je průzkum kontaminace / 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst2

Skládka Vinička

id zátěže 49788002 dosud nehodnoceno / 2. etapa Národní
inventarizace kontaminovaných míst2

Indicie-370/983 / Kunčí

id zátěže 49788003 dosud nehodnoceno / 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst2

 

  1. Oznámení podle přílohy č. 3 zákona EIA (Environmental Impact Assesment = Hodnocení vlivů na životní prostředí): Recyklační linka stavebního odpadu Slatiňan; Radek Píša; Pardubice; ze dne 4. 5. 2022; Archivní číslo: SMLZ-003-01-2022; str. 43[][][][]
  2. Vyhodnocení POH (slatinany.cz) str. 43[][][][][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.