stavební odpad – bez nebezpečného – do sběrného dvora

Aktualizace 2022:

stavební odpad je třeba vozit do Nasavrk

 


Suť, cihly, kusy betonu, železa, sklo, kameny, dřevo, překližka, umakart, keramika, zbytky plastů a kabelů, dlaždice lze odkládat ve sběrném dvoře za úplatu *1

Platba ve Slatiňanech je 1,50 Kč/ kg + DPH. Stavební odpad se pak se sběrného dvora odváží na skládku.

Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.). *2

Azbest

3.9.3.2 Opatření *1
a) Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při nakládání s azbestem.
b) Ekonomicky zvýhodnit odstraňování odpadů s obsahem azbestu.

Priority města

Město by mělo podporovat recyklaci stavebního odpadu*1:

3.4.1 Cíl
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití
3.4.3 Opatření
a) Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky možné.
b) Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.