Téma: Stavební úřad

Stavební úřad (SU) vykonává státní správu podle stavebního zákona (povolování některých staveb na katastru obce a v okolí, řešení přestupků, přidělování popisných čísel apod.).

Vedoucí: Žofie Křivská (od 1.9.2020)

Agenda

 • Vykonává v přenesené působnostistátní správu podle stavebního zákona.
 • Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu (§ 171 zákona č. 183/2006 Sb.), vazbu a kontakt na katastr nemovitostí, přiděluje čísla popisná a evidenční.
 • Řeší přestupky dle zákona č. 183/2006 Sb.
 • Vedení podacího deníku, zpracovávání dotazníkových šetření a statistických hlášení.
 • Vedení archivu stavebního úřadu spisové agendy a statistiky.
 • Vkládání dat do informačního systému územní identifikace (ISÚI). Provádění výpisů z katastru nemovitostí (Czech Point).*1

Obsahuje

oddělení dopravy a životního prostředí

Agenda

 • Provádí úkoly vyplývající z provozu na místních pozemních komunikacích (dopravní značení, pasporty, údržba a zimní údržba), veřejná zeleň
 • příprava koncepce rozvoje města v oblasti dopravy, městské infrastruktury a veřejné zeleně
 • výkon státního dozoru nad místními komunikacemi (§ 41 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.), výkon státní správy na místních komunikacích dle § 40 odstavec 5 zákona č. 13/1997 Sb., působnost obce a výkon státní /> podle zákonů o ochraně životního prostředí, působnost obce dle zákona o vodách, vedení podacího deníku, statistické hlášení.
 • Zpracování dotazníkových šetření.
 • Působnost obcí a výkon státní správy na úseku životního prostředía souvisejících úseků.- dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek MŽP, provádějících tento zákon (především vyhláška č. 395/1992 Sb.)
 • vede evidenci včelstev, ochrany ovzduší, veterinární péče apod.
 • Vedení spisové agendy odboru, archivu a statistiky. Spolupráce s odborem správním a matrikou. Vkládání dat do informačního systému územní identifikace (ISÚI).*1

Od 1.9.2020 byl oddělen Odbor výstavby.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.