Téma: Tajemník MÚ Slatiňany

Starosta: stojí v čele úřadu a odpovídá za jeho činnost.1

Pravomoci a povinnosti tajemníka obce

Tajemník obecního úřadu je zaměstnancem obce, vůči němuž starosta plní
obdobné úkoly jako jednatel zaměstnavatele. Zároveň je vedoucím úředníkem[MORE, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (§ 11 odst. 4 zákoníku práce)]2.3

Tajemník obecního úřadu:3

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní 
  • směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

Konkrétní pravomoci stanoví Organizační řád města Slatiňany.

Odvolatelnost tajemníka

Odvolání tajemníka je možné jen v případě, když si nepohlídal vzdělávání, anebo porušil závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo dopustil-li se nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanovených povinností v době posledních 6 měsíců.

 

  1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLATIŇANY s účinností ode dne 1. září 2020.[]
  2. § 2 odst. 7 zákona o úřednících ÚSC[]
  3. MVCR – Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016 – Postavení tajemníka obecního úřadu ve vztahu k orgánům obce <PDF> 14. června 2016, aktualizováno k 1. září 2018[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.