Uzavřena smlouva na rekonstrukci atletické dráhy

Jedním z prioritních cílů Rady města v období 2018-2022 bylo nastartovat proces převodu sportovišť Spartaku do vlastnictví města a zahájit jejich postupnou obnovu prostřednictvím vypsaných dotačních titulů.

Na základě jednání s hlavním výborem Spartaku došlo v průběhu roku 2020 k první fázi převodu majetku do vlastnictví města, a to atletické dráhy a přilehlých sportovišť. Následně bylo Radou města schváleno zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci dráhy a získání nutného stavební povolení. Po získání stavebního povolení na konci roku 2021 se čekalo na vypsání dotačních titulů ze strany státu.

V září 2022 byly neočekávaně těsně před volbami vypsány Národní sportovní agenturou dotační tituly na rekonstrukci sportovišť. I přes plánovanou nepřítomnost starosty města byla obratem svolána Rada města za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele, protože v podmínkách dotačního orgánu bylo, že pokud město stihne do podání žádosti vybrat zhotovitele, má žádost o dotaci daleko vyšší pravděpodobnost úspěšnosti. Zároveň bylo dne 19.9.2022 svoláno mimořádné zastupitelstvo, které odsouhlasilo předložený investiční záměr a dále závazek na dofinancování akce z finanční rezervy města za podmínky získání dotace.
Také byl Radou města vybrán vhodný administrátor dotace, který spolupracoval s městem na podání žádosti o dotaci a získání potřebných kladných stanovisek sportovních svazů. V této záležitosti jsem úzce spolupracoval s předsedou Spartaku, předsedou atletického oddílu a jeho dalšími členy na koordinaci přípravy žádosti a získání potřebných stanovisek sportovní organizací, za což jim děkuji. Na základě jednání s radním za majetek a sport panem Krejčířem z Pardubického kraje se podařilo získat jeho podporu pro daný investiční záměr, což zvyšuje bodové ohodnocení žádosti o dotaci.

Rada města vybrala na základě výsledků výběrového řízení zhotovitele, a to sdružení firem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a INSTAV Hlinsko a.s., které nabídlo nejnižší nabídkovou cenu ve výši 15,7 mil. Kč vč. DPH a následně pověřila starostu města podpisem smlouvy.

V současné době byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu, kdy dotace by měla činit 70 % předpokládaných nákladů akce. Vyhodnocení dotace ze strany Národní sportovní agentury se předpokládá v první polovině roku 2023. V případě kladného vyhodnocení žádost a získání dotace budou započaty stavební práce ze strany vybraného zhotovitele.

Odkaz: Ozvěny 11/2022

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.