Téma: Územní studie 44/R (nový Trpišov)

Tato územní studie bezprostředně nahradila regulační plán pro lokalitu 44/R zrušený zastupitelstvem v lednu 2023. Řešené území je v územním plánu označeno jako zastavitelná plocha 44/R. Řešená lokalita je dle platné ÚPD vymezena jako plocha Bn – bydlení nízkopodlažní (rodinné domy).1

Objednatel: Město Slatiňany; Pořizovatel: Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje; Zpracovatel: Atelier “AURUM“ s.r.o. Pardubice; Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů; Datum: 11/2022.1

Některé požadavky na stavby:1

 • koeficient zastavění max. 30%
 • preferován samostatně stojící rodinný dům, jednoduchého obdélníkového půdorysu a objemového tvaru (přípustný tvar L,T) a sklonitou střechou
 • Půdorysný tvar objektu hlavního bude podélný s doporučeným poměrem stran 1:2.
 • nepodsklepený nebo částečně podsklepený.
 • výšková hladina: 1NP + P (tj. s obytným podkrovím), umístění 1. NP min. 0,4 m nad upraveným terénem, max. 0,8 m
 • Tato úroveň může být korigována polohou objektu RD ke stávající obslužné komunikaci a předpokládanému umístění garáže.
 • výška hřebene hlavního objemu objektu max. 8,5 m
 • typ zastřešení: střecha sedlová v souladu se základním půdorysným tvarem objektu, bude nasazená okrajem v úrovni stropu nad 1.NP – sklon střechy: 40° – 45°
 • orientace hlavního hřebene objektu RD: kolmo k obslužné komunikaci (tj. štítem do ulice); při řešení štítového průčelí zohlednit symetrii s hřebenovou osou. Rovina štítu ani čelní stěny nebude zalomená. Ve štítovém průčelí nebudou situovány balkony, arkýře, rizality a vstup do objektu
 • střešní krytiny: tvrdá tašková krytina se zvýšenou profilací v barvě přírodní červené, cihlově červené, červenohnědé, hnědé, šedé, barevná engoba v matu (nevhodné je použití plechových střešních krytin – pozink. plech, hliník apod.) umísťování komínových těles daleko od hřebene;
 • zastavěná plocha objektem hlavním bude max. 200 m2
 • objekty staveb s funkcí doplňkovou ke stavbě hlavní – vedlejší stavby (např. přístřešky pro parkování, samostatně stojící garáže, dílny, sklady apod.) – jejich architektonický výraz bude respektovat znaky hlavního objektu (např. materiálové provedení, barevnost) a budou v souladu s charakterem lokality
 • garáž: upřednostněno bude umístění garáže jako vestavěné, přistavěné – přípustné je odsazení od stavební čáry (není přípustné její překročení)
 • vstup a vjezd na pozemek bude řešen v délce max. 6 m ve vymezeném rozmezí oplocení: – bude umístěno v uliční čáře; –
 • část oplocení sousedící s veřejným prostorem bude s podezdívkou výšky max. 0,4 m nad; upraveným terénem.
  • Výplň oplocení nebude řešena jako plná, ale jako poloprůhledná, např. kombinace omítaného zdiva ev. kamene nebo štípaných betonových tvarovek (zdi, pilíře, podezdívka) a dřeva, případně může být výplň oplocení řešena z tahokovu nebo hliníkových lamel apod.; ostatní části oplocení: sloupky s drátěným pletivem;
  • výška 1,6 m, charakter uličního oplocení pro RD bude vycházet ze společných znaků oplocení v dané ulici (např. výškové provedení, výška podezdívky, materiálové provedení, členění, umístění vstupů, vjezdů, umístění pilířů pro osazení připojovacích objektů – EL, HUP, apod.).
 1. ÚZEMNÍ STUDIE na lokalitu Trpišov 44/R v ÚPO Slatiňany US Trpisov-44_R v UPO Slatinany-text verze k 24/1/2023[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.