Téma: Územní studie Škrovád – jihovýchod (2019)

Původní územní studii z roku 2015 nahradila tato (schválena k využití dne 8. 10. 2019), která řeší následující využití pozemků za benzínkou:

územní studie Škrovád pod lesem - situace - vzorové řešení
územní studie Škrovád pod lesem – situace – vzorové řešení
územní studie Škrovád pod lesem – situace – limity zástavby

Přípustné využití:

 1. Stavby a plochy pro bydlení v rodinných domech do 2 nadzemních podlaží vč. soukromé zeleně, užitkových a okrasných zahrad s možností chovu drobného hospodářského zvířectva a chovu zemědělského zvířectva bez negativního dopadu na obytné prostředí.
 2. Doplňkové stavby a plochy pro chov drobného hospodářského zvířectva a chovu zemědělského zvířectva. 
 3. Maloobchodní stavby a plochy do 200m2 prodejní plochy. 
 4. Stavby a plochy pro veřejné stravování. 
 5. Stavby a plochy pro služby, sloužící k uspokojení denní potřeby obyvatel území, bez negativního vlivu na ŽP. 
 6. Odstavná stání pro vozidla do 3,5t a garáže sloužící potřebě funkčního využití. 
 7. Nezbytné plochy technického vybavení. 
 8. Komunikace pěší, cyklistické, motorové. 
 9. Zeleň. 
 10. Stavby a plochy pro: školství a výchovu, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální péči, veterinární péči místního významu sloužící k uspokojení denní potřeby obyvatel území. 
 11. Stavby a plochy pro ubytování do 10 lůžek s podmínkou zajištění odpovídajícího parkoviště. Územní studie Škrovád – jihovýchod, 08/2019 

V územní studii byly podrobněji vymezeny následující závazné regulační prvky plošného a prostorového uspořádání pro lokalitu „Škrovád – jihovýchod“:

územní studie Škrovád pod lesem – návazné regulační prvky

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.