Téma: Jednosměrka v Medunově ulici

Veřejnoprávní korporace Město Slatiňany připravuje úpravu provozu v Medunově ulici za městským úřadem*1.

Zastupitel Dominik Pavliš, který v této ulici bydlí, přiblížil její historii:

Obyvatelé této části ulice sepsali a poslali na město žádost o jednosměrku, aby se eliminovala potřeba míjení aut, která jsou v této ulici pro její úzkost problematická. Po dostavbě nových řadových domů  na konci Slatiňan se počet projíždějících vozidel Medunovou ulicí rapidně zvýšil a to především v důsledku  špatně vyřešené, resp. vůbec nevyřešené dopravně obslužné situace pro nové řadové domy.  Zcela jistě by bylo vhodné omezení rychlosti v ulici Medunova na 20 km/h (30 km/h ), protože nám přibylo bezohledných závodníků, kteří rychlostní limit 50 km/h v obci rádi dodržují především v ulicích, kde je zásadně omezený průjezdný profil vzhledem z k její šířce a jiným okolnostem…  Jak už ale několikrát zaznělo, je to především v lidech a omezení rychlosti pro spoustu z lidí nic neznamená, bohužel ani v jejich nejbližším okolí.

V dopisu ani v diskusích jsme nijak neřešili, jestli má omezení platit i pro cyklisty, osobně se přikláním k názoru, že by nemuselo, pokud to bude odpovídat předpisům.

Obyvatelé nových řadových domů se sešli s místostarostou, zda by šlo situaci vyřešit tím, že by se ze zmiňované lokality vyjíždělo přímo na silnici 1/37 – Slatiňany – Chrudim, proti tomu však je údajně policie.

Na podrobnosti jsem se zeptal paní Veroniky Novotné ze stavebního odboru Města:

Jaké byly důvody k zavedení jednosměrky?

V dubnu letošního roku se na město Slatiňany obrátili občané bydlící v části ulice Medunova s žádostí o zjednosměrnění části ulice Medunova v úseku od domu č.p. 131 po dům č.p. 709. V důsledku výstavby nových řadových rodinných domů došlo k navýšení průjezdu vozidel a v daném úseku místní komunikace je vzhledem k její šířce (2,8 – 4,0 m) obtížné vyhýbání těchto vozidel. V části tohoto úseku není chodník. Důvodem bylo tedy zajištění bezpečnosti v tomto úseku Medunovy ulice.

Zjednosměrnění provozu v uvedeném úseku bylo řešeno také v projektové dokumentaci na stavbu nové komunikace v rámci výstavby nových řadových rodinných domů, nebylo však doposud realizováno.

Byl jeden z důvodů i umožnění parkování aut v ulici?

Jednoznačně ne. Při současné šířce (2,8 – 4,0 m) této místní komunikace v daném úseku je parkování vozidel v rozporu s právními předpisy a to i v případě, že bude provoz v tomto úseku zjednosměrněn.

Brala se v úvahu skutečnost, že každá jednosměrka vede k nárůstu dopravy v okolních ulicích (auta musí v jednom směru objet celý blok, když by jinak mohla jet přímo)?

Úsek, ve kterém bude provoz veden pouze jedním směrem, je dlouhý cca 180 m. Úsek, který zůstane obousměrný, je dlouhý cca 300 m. Jednosměrný provoz povede od domu č.p. 131 směrem k domu č.p. 709, výjezd z ulice Medunova na ulici T. G. Masaryka bude tedy možný pouze u městského úřadu.

Bude na toto omezení navazovat nějaké další anebo je to samostatná úprava?

Ne, žádná další úprava v této lokalitě není v současné době plánována.

Kdo o té instalaci rozhodl? Schválila jo Rada města nebo Zastupitelstvo?

Žádost byla projednána se zástupci Policie ČR, DI Chrudim a městského úřadu Chrudim, odboru dopravy. Tomuto jednání byli přítomni také pan starosta a pan místostarosta. Všichni přítomní se shodli, že město Slatiňany o tuto úpravu provozu požádá.

Na kolik přijde takováto úprava spočívající v instalaci tří značek včetně projektu, povolení a realizace?

Vzhledem k tomu, že jde o jednoduchou úpravu, která kromě instalace 3 ks dopravního značení nevyžaduje žádné další opatření, cena za pořízení dopravního značení včetně příslušenství a instalace odbornou firmou se bude pohybovat okolo cca 10.000,- Kč.

Bude jednosměrka platit i pro cyklisty?

Ano, bude. 

(POKUD ANO:) V našem městě stejně jako na celém světě je čím dál větší problém neustálé navyšování automobilové dopravy. Každá nová jednosměrka pro cyklisty pro ně zhoršuje průchodnost města a jen přispívá k rozhodnutí místo na kole jezdit autem … a jedno už najednou nestačí, tak máme dvě a ty je třeba také někde parkovat. Vždyť už dnes jede 1/4 aut na našich silnicích pouze po Slatiňanech. Po zavedení jednosměrek v Klášterní, Neumannově a Štěpánkově ulici je tato další případ omezení průchodnosti města pro cyklisty. Přitom možnosti zprůjezdnění existují i zde, ale nezdá se, že by byla snaha vůle je aspoň zkusit využít. Proč město cyklistiku stále více omezuje? Nechcete to zkusit ještě změnit? Ještě je čas…

Ano, obecně je problém s navyšováním dopravy a na to pochopitelně navazuje problém s parkováním vozidel. Většina ulic ve Slatiňanech má šířku samotné komunikace cca 6 m, některé dokonce méně. Parkování vozidel v ulicích města při těchto šířkách komunikací je v rozporu s platnými právními předpisy.

Legální parkovací stání vznikají tedy právě rekonstrukcemi ulic, které sebou samozřejmě nesou některá omezení jako je jednosměrný provoz, který platí i pro cyklisty. Vzhledem k šířkám komunikací nelze v našich ulicích zřídit jednosměrný provoz s obousměrným provozem cyklistů a zároveň zřídit parkovací stání tak, aby vše odpovídalo současným platným právním předpisů. Tato záležitost byla několikrát projednávána také s projektanty dopravních staveb a se zástupci Policie ČR, DI Chrudim a městského úřadu Chrudim, odboru dopravy.

Vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky < 4,50 m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás). V odůvodněných případech, při rekonstrukcích ve stísněných poměrech a při dovolené rychlosti menší než 50 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na cca 4,00 m (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás). Parametry stanovené právními předpisy mají zajistit především bezpečnost a plynulost silničního provozu.

V jednosměrné části Klášterní ulice je šířka komunikace mezi obrubníky bez parkovacího pásu 3,5 m, v ulici Neumannova je to 3,7 – 3,9 m a v ulici Štěpánkova 3,8 m. V těchto šířkách je třeba ještě počítat s bezpečnostními odstupy. Samotná šířka jízdního pásu bude tedy ještě o něco menší.

Představte si tedy, že nám poté pro provoz motorového vozidla v jednom směru, cyklistický provoz v jednom směru a cyklistický provoz v protisměru zbyde prostor šířky 3,0 m možná i méně. Zdá se Vám to bezpečné?

Děkuji za odpovědi.

2 komentáře u „Téma: Jednosměrka v Medunově ulici“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.