V Sezemicích dávají slevu z komunálu za třídění už pátý rok

Každý poplatník v Sezemicích může využít systém třídění komunálního odpadu – „pytlový svoz označený čárovým kódem od domu“. Ten, kdo je zapojen do tohoto systému třídění komunálního odpadu, je dle obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poskytnuta úleva ve výši 1 Kč za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období vždy od 1. prosince do 30. listopadu.

Podmínky získání úlevy:

  1. Za každý odevzdaný sáček s odpadem lze získat 5 bodů, přičemž:
  2. a)sáček s plastem musí obsahovat nejméně 2 kg vytříděných plastů
  3. b)sáček s tetrapakem musí obsahovat nejméně 2 kg vytříděných tetrapaků
  4. c)sáček s papírem musí obsahovat nejméně 10 kg papíru
  5. Každý získaný bod představuje úlevu ve výši 1 Kč.
  6. Každý občan může získat úlevu do maximální výše 180 Kč.
  7. Každý občan má přiřazen svůj číselný kód, podle kterého si může na webových stránkách města ověřit aktuální bodový stav, případně ověřit chybu, díky které mu nebyly přičteny body (např. nedodržení předepsaného množství odpadů, nečitelný čárový kód nesprávný obsah sáčku apod.).

Sadu sáčků s čárovým kódem nebo samotné čárové kódy si občan může vyzvednout na Městském úřadu Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice.

Zařazení do evidence sběru je zcela dobrovolné a zveřejňování výsledků na internetových stránkách města je anonymní, pod kódem variabilního symbolu, jenž bude znát pouze příslušný přihlášený poplatník.

Pytlový svoz probíhá každou poslední středu v měsíci. Pytle s odpady připravte před Váš dům nebo plot tam, kam jste zvyklí chystat popelnici k výsypu. Pracovníci technické skupiny města pytle posbírají a zároveň vhodí do schránky pytle nové (tedy náhradní za ty naplněné, které jste odevzdali).

Cílem pytlového svozu odpadů je vyseparovat co možná největší množství odpadů z komunálního odpadu.

Za odevzdání vytříděného odpadu plyne do městského rozpočtu odměna za třídění od společnosti EKO-KOM a.s.

Podmínky pro třídění jednotlivých druhů odpadů, aby byly možné přiznat poplatníkovi bonusové body.

Je nutné se vždy podívat, jaká značka nebo symbol je na obalu (odpadu) vyznačena.

Papír – ke sběru se použije modrý pytel

Do tohoto odpadu patří noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón i papírové obaly a sáčky. Nepatří sem papír mokrý či mastný, uhlový a voskovaný papír, použité hygienické plenky a papírové hygienické prostředky.

Pytle s objemem 120 litrů musí být plné, dobře zavázané a opatřeny etiketou s čárovým kódem, na místě chráněném proti vodě. Pokud do minimální hmotnosti 10 kg je použito několik pytlů nalepí se etiketa jen na jeden z nich a na etiketu se mimo oblast čárového kódu napíše počet pytlů souvisejících. Také je možno papír složit do balíku a dobře převázat provázkem. Samolepka se v tomto případě nalepí viditelně na vhodném místě balíku. Minimální váha pytle či balíku musí být 10 kg. Za 10 kg bude občanovi přiznáno 5 bonusových bodů.

Plasty – ke sběru se použije žlutý pytel

Do tohoto odpadu patří PET láhve od nápojů, kelímky (např. od jogurtů), plastové sáčky, tašky a fólie, obaly z plastů i polystyrénu (např. od sušenek, těstovin, od kosmetiky apod.) a výrobky z plastů i polystyrénu (kartáčky na zuby, jednorázové holicí strojky, hračky apod.). Je důležité plastové lahve důkladně zmačkat, nebo sešlapávat. Obaly od potravin je nutné zbavit největšího znečištění. Uzávěry lahví a papírové etikety se mohou na láhvi ponechat. Do pytlů nepatří stavební polystyren, výrobky z PVC, linolea, novodurové trubky a obaly od nebezpečných látek jako jsou například motorové oleje, barvy a nebezpečné chemikálie.

Pytle s objemem 110 litrů musí být plné, dobře zavázané a opatřeny etiketou s čárovým kódem na místě chráněném proti vodě. Váha takto naplněného pytle musí být minimálně 2 kg. Za 1 pytel takto naplněný bude občanovi přiznáno 5 bonusových bodů.

Nápojové kartónové obaly – ke sběru se použije červený pytel

Do tohoto odpadu patří krabice od džusů, mléčných výrobků a vín. Také u tohoto odpadu je potřeba obal zmenšit objem krabičky rozložením, nebo sešlápnutím. Uzávěry z plastu se na obalu ponechávají.

Pytle o objemu 120 litrů musí být plné, dobře zavázané a opatřeny etiketou s čárovým kódem na místě chráněném proti vodě. Váha takto naplněného pytle musí být minimálně 2 kg. Za 1 pytel bude přiznáno občanovi 5 bonusových bodů.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.