Město přijme zaměstnance na pozici referent evidence majetku

Druh práce: referent státní správy a samosprávy
Místo výkonu práce: Slatiňany

Charakteristika práce:
– Zabezpečuje majetkové převody pozemků, případně staveb, zřizování věcných břemen a dalších omezení vlastnického práva k nemovitostem včetně předání podkladů k aktualizaci evidenčního a účetního stavu majetku.
– Vede evidenci pozemků, nebytových prostor a dále např. evidenci vývěsních skříněk a kontejnerů na komunální odpad.
– Zpracovává veškeré smlouvy související s majetkovými převody, pronájmy, právy staveb na pozemcích města, věcnými břemeny a dalšími omezeními vlastnického práva, zařazuje je do evidence a označuje evidenčními čísly.
– Zabezpečuje nakládání s odpadem na území města v souladu s platnými předpisy a vyhláškami.
– Vede evidenci odpadů vznikajícího na území města Slatiňany a zasílá ji každoročně příslušnému orgánu státní správy.
– Pravidelně vykazuje množství vyseparovaných složek komunálního odpadu společnosti EKO-KOM a zabezpečuje související agendu.
– Zabezpečuje uzavírání a plnění smluv s FO a PO oprávněnými k podnikání, kteří se zapojí do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným obecně závaznou vyhláškou města Slatiňany.

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. ledna 2020

Platová třída odpovídající druhu práce: 9. platová třída (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Nicméně se nejedná o avizované nově vzniklé místo, ale o náhradu za pracovníka, který koncem roku odchází.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.