Veřejné seznámení se s dopravní koncepcí města

V současné době jsou dokončovány práce na zhotovení dokumentů generelu dopravy a parkování, což je fakticky dopravní koncepce města, která vzniká v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město spolufinancovaného z prostředků EU. Oba dokumenty zpracovává společnost PRO CEDOP
s.r.o. Praha v úzké součinnosti s ustanovenou pracovní skupinou, kterou
vedu, a která je složena ze zástupců města, odborníků a veřejnosti.

Cílem dokumentu je podrobně zmapovat dopravu a parkování ve Slatiňanech a jeho místních částí, dále zhodnotit dopady na dopravu po dokončení obchvatu a zároveň navrhnout možnosti dopravního řešení.

Koncepce zpracovává nejen automobilovou a hromadnou dopravu, ale
posuzuje dopravu v kontextu pohybu cyklistů a pěších v rámci katastru města. Měla by vést ke zvýšení bezpečnosti, zklidnění dopravy a dále k řešení nedostatku parkovacích míst.

Návrhová část dokumentu bude zpracována v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu.

Jedná se o strategický dokument, kterým by se město mělo řídit při plánovaných stavebních úprav ulic či úpravě dopravního
režimu. Koncepce je též důležitá pro projektanty, která jim slouží jako východisko při projektování rekonstrukcí ulic a silnic a také pro rozhodování Rady města při plánování investic. Koncepce dopravy je
též nepostradatelná z hlediska čerpání dotací, kdy při podání žádosti je vyžadována ze strany poskytovatele dotace.

Dříve, než bude tento dokument dokončen a následně předložen ke schválení Radě města a Zastupitelstvu města, bude projednán s vámi, kdy budete mít možnost se s dopravní koncepcí nejen seznámit, ale
vznést případné dotazy, připomínky a podněty. Následně bude dokument upraven a vyhotoven.

Veřejné seznámení se s koncepcí dopravy města se uskuteční dne 1. 12. 2021
od 17:00 hod v Obřadní síni Městského úřadu Slatiňany za účasti členů pracovní skupiny a zhotovitelů koncepce. Zároveň bude koncept dokumentu před jeho projednáním zveřejněn na webových stránkách města. Jste srdečně zváni. Těším se na vaši případnou účast a zájem o věci veřejné.

Jeden komentář u “Veřejné seznámení se s dopravní koncepcí města”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.