Vícepráce na kompostárně za 870 tis. Kč. Otevřena bude až na jaře.

Ještě stará Rada města v listopadu souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“. Po vyčištění pláně od náletových dřevin a dřevin určených v projektové dokumentaci k vykácení, bylo provedeno geometrické zaměření modelace terénu. Bylo vyčištěno a vykopáno daleko více, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci, čímž vznikly vícepráce. Dodatek řeší navýšení celkové ceny o tyto vícepráce v částce 712 237 Kč bez DPH.

Rada města dále souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“. Po dokončení prací provedených dle projektové dokumentace se investor rozhodl pro dodatečnou terénní úpravu zemního valu v bezprostřední blízkosti plochy pro kompostování. Posunutím paty valu o cca 3,5 m dojde ke zvětšení vlastní plochy pro kompostování, což je cílem dodatečných prací. Dodatek řeší tyto vícepráce v hodnotě 112 220 Kč bez DPH.

Podle sdělení starosty byla sice kompostárna již zkolaudována, avšak otevřena bude moci být, až se připraví provozní řád, který bude stanovit, jak a kdy bude dostupná, jestli bude vyžadovat stálou přítomnost zaměstnance apod.1

Bývalý místostarosta Stanislav Šťastný již dříve zpochybňoval účelnost celé rekonstrukce, která neumožňuje zvětšit kapacitu kompostárny.2

O tyto výdaje byl navýšen schodek rozpočtu 2022, což odsouhlasilo 3. (nové) zastupitelstvo (jeden zastupitel byl proti).

  1. osobně na zastupitelstvu[]
  2. 21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno – slatinak.cz[]

Odkaz: Ozvěny 12/2022

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.