Volební program 2022 – ODS+TOP09

Odpovědné hospodaření

 • Budeme s prostředky daňových poplatníků nadále odpovědně hospodařit
 • Budeme jednat se zámkem o propůjčení Švýcárny s cílem vzájemně propojit expozice a snížit tak její provozní a mzdové náklady.
 • Chceme pokračovat v získávání investičních dotací a realizovat energeticky úsporná opatření.
 • Vyčleníme ročně část finančních prostředků v rámci participativního rozpočtu, kdy občané budou mít možnost přímo rozhodnout, na jaký účel budou použity.

Přívětivá, úsporná a dynamická radnice

 • Nabízíme starostu, který svou práci bere jako službu občanům na prvním místě a je jim k dispozici.
 • Jsme zastánci štíhlého úřadu, kde jsou zaměstnanci motivováni a odměňováni dle odvedené práce.
 • Umožníme občanům vyřizování co nejvíce záležitostí elektronicky prostřednictvím nových webových stránek, pokud nechtějí a nepotřebují vyřizovat své záležitosti osobně na úřadě.

Prioritní investice do chodníků,  silnic, bezpečnosti chodců, cyklistů, odhlučnění obchvatu

 • Zvýšíme investiční úsilí do rekonstrukcí ulic, oprav chodníků, silnic, včetně zřízení potřebných přechodů pro chodce dle připraveného  investičního plánu a koncepce dopravy.
 • Budeme nadále měnit nevhodné lampy svítící  občanům do oken za úsporná osvětlení.
 • Budeme řešit odhlučnění nové části obchvatu s Ředitelstvím silnic a dálnic.
 • Připravíme projekt na zvýšení kapacity školní družiny a MŠ s využitím dotace.
 • Budeme nadále projednávat investiční záměry s občany a společně hledat nejlepší možná řešení.

Změna v práci údržby, důraz na vzhled města a zeleň

 • Provedeme reorganizaci údržby za účelem zlepšení jejího řízení, zvýšení pracovního úsilí a vymezení rajónů a zodpovědnosti za jednotlivé úseky (např. hřbitov, park před školou, atd.)
 • Chceme pokračovat v obnově zeleně, doplnění laviček a košů a rekonstrukcí autobusových zastávek.
 • Chceme dokončit úpravu parku před ZŠ zejména obměnou mobiliáře (lavičky, koše), zřízení  funkčního pítka a malé plochy s herními prvky ve spolupráci se ZŠ.
 • Budeme nadále aktivně bránit výstavbě sil ve  Škrovádě a hledat společně s hřebčínem Kladruby jiné varianty s cílem vymístit areál z rodinné zástavby.
 • Budeme nadále pracovat s novým územním plánem a prosazovat smysluplné změny.

Rozpracované investice pro každou místní část

Slatiňany

 • Chceme pokračovat v přípravě rekonstrukcí ulic Čechova, Medunova, Nádražní, Tyršova, prostoru sídliště Tyršova s cílem tyto akce postupně realizovat i s pomocí dotací.
 • Vybereme každoročně další ulice, kde provedeme opravu dlažby chodníku či povrchu silnice.
 • Zřídíme přechod u Bonetu a další v ulici Vítězství dle schválené koncepce dopravy.
 • Zrevitalizujeme hřiště na sídlišti s doplněním herních prvků a vytipujeme další vhodné lokality.
 • Budeme jednat s krajem o projekční přípravě rekonstrukce T.G.M. dle dopravní koncepce

Trpišov

 • Budeme nadále spolupracovat s Osadním výborem na etapovité revitalizaci návsi dle zpracované studie, kdy prvním počinem byla instalace herních prvků pro děti.
 • Připravíme projekt malého energeticky úsporného objektu místo bývalé prodejny pro potřeby hasičů, kulturních a společenských akcí.

Kunčí

 • Dotáhneme do konce odkanalizování Kunčí pomocí dotace dle požadavků legislativy.
 • Budeme řešit další nutné investice či opravy v úzké součinnosti s Osadním výborem.

Škrovád

 • Dotáhneme chodník od křižovatky T ke křížku včetně osvětlení.
 • Opravíme povrch silnice od křížku ke klapačce.
 • Odstraníme světelné koule ve Škrovádské ulici s využitím plánovaného výkopu ČEZu.
 • Upravíme esteticky a funkčně náves ve Škrovádu, aby nepřipomínala dopravní hřiště a přehlídku kontejnerů.
 • Zřídíme dětské hřiště ve Škrovádě.
 • Opravíme špatný stav zvoničky.
 • Instalujeme úsporné lampy do lokality zástavby rodinných domů za benzinkou.

Převod sportovišť Spartaku a jejich investiční obnova

 • Dokončíme se Spartakem bezúplatný převod majetku do vlastnictví města a za pomocí dotací přistoupíme k jejich postupné obnově.
 • Dotáhneme do konce rekonstrukci atletického oválu a přilehlých sportovišť na nový povrch z tartanu místo škváry s pomocí dotace od Národní sportovní agentury.
 • Upřednostníme jednoznačně investice do rekonstrukce sportovní haly a plovárny se  zachováním jejího původního rázu před  megaprojektem revitalizace Kabeláčova mlýna.

Komunální odpad, spravedlivý poplatek, nízká daň

 • Nepřistoupíme ke zvyšování daně z nemovitosti, kterou může město ovlivnit, v době růstu inflace a životních nákladů rodin.
 • Nastavíme spravedlivější poplatek za komunální odpad podle vyprodukovaného množství.
 • Zavedeme svoz bioodpadu od domu pomocí hnědých popelnic a pravidelně budeme přistavovat mobilní kontejnery v jednotlivých částech města.

Podpora zájmových organizací, spolků, soužití generací a cestovní ruch

 • Budeme nadále podporovat zájmové organizace a spolky působící na území města formou příspěvků dle jasně nastavených pravidel.
 • Rozšíříme nabídku poskytovanou pečovatelskou službou v případě potřeby seniorů.
 • Opravíme prostory Společenského domu včetně jeho vybavení.
 • Budeme pravidelně komunikovat s občany, živnostníky a podnikateli o rozvoji města.
 • Chceme více spolupracovat s představiteli Zámku a Hřebčína při organizaci akcí a propagaci města.
 • Obnovíme informační a turistické tabule včetně vícejazyčeného textu.

Odkaz: www.lepsislatinany.cz/program

Odkaz: leták ODS září

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.