Výběrové řízení na obsazení pozice tajemník Městského úřadu Slatiňany

Stávající tajemník Josef Prokš končí k 30.11. 2022.


Město Slatiňany Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Výběrové řízení na obsazení pozice tajemník Městského úřadu Slatiňany

Starosta města Slatiňany vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice tajemník městského úřadu. Termín pro podání přihlášek je do 25. listopadu 2022 do 10:00. Bližší informace včetně přihlášky v příloze.

Přílohy ke stažení

Výběrové řízení-Tajemník-2022-přihláška.doc Výběrové řízení-Tajemník-2022.pdf

Druh práce:

tajemník městského úřadu

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. prosince 2022 nebo dle dohody

Charakteristika práce:

– zabezpečení plnění úkolů úřadu v samostatné a přenesené působnosti dle zákona o obcích,
– činění právních úkonů a zabezpečení úkolů a povinností zaměstnavatele v pracovněprávních
vztazích,
– zpracování a vydávání vnitřních předpisů,
– koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje úřadu,
koordinace právní činnosti.
Místo výkonu práce: Slatiňany
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
– státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,
– dosažení věku 18 let,
– způsobilost k právním úkonům,
– bezúhonnost,
– ovládání jednacího jazyka,
– minimálně 3 roky praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce jako:
– vedoucí zaměstnanec, nebo
– při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku (dále
jen ÚSC) nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo
– ve funkci člena zastupitelstva ÚSC dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce,
splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů;
předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Požadavky pro vznik pracovního poměru

– vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru:
– znalost těchto právních předpisů:
– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 312/2002, o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
– nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– orientace v těchto právních předpisech:
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
– vysoké pracovní nasazení,
– koncepční, organizační, řídící a komunikační schopnosti, kreativita,
– rozhodnost, samostatnost, spolehlivost a flexibilita,
– právní vědomí,
– aktivní znalost práce na PC,
– řidičské oprávnění skupiny B,
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. prosince 2022 nebo dle dohody
Platová třída odpovídající druhu práce
12. platová třída (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Zájemce podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce označené:
„VŘ – tajemník“
v termínu do 25. listopadu 2022 do 10:00 hod. na adresu:
Město Slatiňany, MěÚ Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany.
Přihlášky lze doručit poštou nebo podat osobně přímo na podatelně městského úřadu
(o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu).
Případné dotazy zodpoví starosta města Slatiňany MVDr. Ivan Jeník,
tel. 469 660 232, e-mail: mesto@slatinany.cz
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení
– název výběrového řízení
– jméno, příjmení a titul uchazeče,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
– telefonický a elektronický kontakt (e-mail),
– datum a podpis uchazeče.
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise,
životopise apod. (možno využít formulář dostupný ke stažení na www.slatinany.cz – Úřední deska).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.