Téma: Vybudovat chodník ve Švermově ulici po levé straně od penzionu Bonet až k Družstevní

Připravuje se chodník a veřejné osvětlení v ulici Švermova.

Níže je návrh pro územní rozhodnutí, což ještě není definitivní podoba pro stavbu a bude se k němu vyjadřovat ještě Rada města. Chodník na návrhu představuje žlutá a červená barva.

chodník Švermova – návrh – situace

Problém tohoto návrhu je, že velká část stromů podle silnice bude muset být skácena anebo bude ohrožena stavbou (dilema: chodník nebo stromy?). Ohrožené stromy jsou na návrhu vyznačeny zeleně a ty ke skácení černým křížkem.

Místostarosta k tomu uvedl, že chodník je důležitý z hlediska bezpečnosti chodců a zeleň bude nahrazena v plném rozsahu.


Stavba obsahuje *1:

  • Jedná se o chodník pro pěší šířky 1,75 až 2,50 m přiléhající k severozápadní straně komunikace v ulici Švermova ve Slatiňanech. Příčný spád chodníku bude max. 2%, podélný spád chodníku 0,3 – 1,0 % bude kopírovat komunikaci v ulici Švermova. Chodník bude proveden přibližně od severního rohu pozemku parc.č. 179/52 v kat.ú. Slatiňany sousedícího s pozemkem parc.č. 179/62 v kat.ú. Slatiňany až ke křižovatce ulic Švermova a Družstevní. Celková délka chodníku bede 351,40 m.
  • Chodník je navržen s krytem z betonové dlažby tl. 60 mm. Lemování chodníku je navrženo betonovou obrubou typu PARK směrem do zeleně a betonovou silniční obrubou typu MONO II se základním převýšením 12 cm směrem ke stávající vozovce v ul. Švermova, v místech sjezdů na přilehlé pozemky s převýšením 5 cm, v místech vstupu chodců do vozovky 2 cm. Podél této obruby se osadí vodící proužek šířky 0,25 m, který umožní bezpečný podélný spád pro odvodnění k uličním vpustím.
  • Kryt sjezdů je navržen z betonové dlažby tl. 80 mm. Lemování sjezdu bude betonovou obrubou typu Linea (8/25 cm).
  • Dešťové vody z uličních vpustí označených v koordinační situaci projektové dokumentace UV1 až UV4 budou vsakovány pod chodníkem pomocí vsakovacích polí. Vsakovací pole budou provedena s využitím vsakovacích tunelů AS – Krecht umístěnými pod chodníkem. Uliční vpusti označené v koordinační situaci UV5 až UV7 budou napojeny pomocí přípojek do stávající přilehlé kanalizace.
  • V místě křižovatky ulic Švermova a Tyršova bude na pozemku parc. č. 665/4 v kat.ú. Slatiňany, na straně protilehlé k chodníku, provedeno v délce cca 58,0 m mírné rozšíření vozovky o 0 – 0,70 m tak, aby bylo dosaženo minimální šířky vozovky 6,0 m.
  • Umístění chodníku si vyžádá kácení 11 ks stromů na pozemcích parc.č. 168/1 a 169/1, oba v kat.ú. Slatiňany.

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.