Téma: Vyhláška o platbě za odpad od 2025

Město Slatiňany

Zastupitelstvo města Slatiňany

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

(schválen zastupitelstvem v červnu 2024, zveřejněna 6/2024)

Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém zasedání dne 19/6/2024 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 • Město Slatiňany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).
 • Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.[1]
 • Správcem poplatku je městský úřad.[2]

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 • Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města.[3]
 • Poplatníkem poplatku je[4]
 1. a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
 2. b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
 • Plátcem poplatku je[5]
 1. a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
 2. b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.
 • Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka[6].
 • Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[7]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 • Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.[8]
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[9]
 • Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.[10]

Čl. 4

Základ poplatku

 • Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.[11]
 • Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je
 1. a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo
 2. b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc
  v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.[12]
 • Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l.

Čl. 5

Sazba poplatku

 

 Sazba poplatku činí 0,80 Kč za l.

Čl. 6

Výpočet poplatku

 • Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci
 1. a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
 2. b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.[13]
 • Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.[14]

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

 • Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. 5. následujícího kalendářního roku.
 • Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1 poplatník.10

 

Čl. 8

Přechodné a zrušovací ustanovení

 • Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 • Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 13. 12. 2023.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

 

 

                        Podpis                                                                                        Podpis

            ……………………………..                                                               ……………………………..

Ing. Jan Brůžek                                                                        Jméno Příjmení

starosta                                                                                 místostarosta

 

 

[1] § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

[3] § 10j zákona o místních poplatcích

[4] § 10i zákona o místních poplatcích

[5] § 10n odst. 1  zákona o místních poplatcích

[6] § 10n odst. 2  zákona o místních poplatcích

[7] § 10p zákona o místních poplatcích

[8] § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení plátce uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

[9] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[10] Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.

[11] § 10k odst. 1 zákona o místních poplatcích

[12] § 10k odst. 3 zákona o místních poplatcích

[13] § 10m odst. 1 zákona o místních poplatcích

[14] § 10m odst. 2 zákona o místních poplatcích

Odkaz: podklady pro zastupitelstvo 19.6.2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.