Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za 2021

Podíl směsného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu v roce 2021 poklesl na úroveň roku 2019. Podíl biologicky rozložitelného odpadu se ustálil na hodnotách kolem 10 % hm. Podíl vytříděných využitelných složek na produkci komunálního odpadu v letech 2020 a 2021
byl rekordní, což souvisí se zvýšenou produkcí odpadů Kovy.

V letech 2018-2021 se praxe nakládání s odpady ustálila na poměrech 1/3 materiálového využití a 2/3 skládkování. V nakládání s komunálními odpady stále dominuje skládkování. Vzhledem k chybějícímu zařízení pro  energetické využívání odpadů v dostupné vzdálenosti nejsou žádné odpady energeticky využívány.

Město bude muset postupně přijmout republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů a aktivněji se zaměřit na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu, zahušťování sítě sběrných hnízd, zavedení systému „door to door“ či vybudování reuse centra.

V roce 2021 se na území města Slatiňany nacházelo 27 sběrných míst, což v přepočtu činí přibližně 152 obyvatel na jedno sběrné místo, další neveřejné místo je v areálu školy. Občané měli k dispozici 29 ks nádob na papír (v roce 2021 byl zaveden door-to-door systém sběru papíru), 45 ks nádob na plasty sbírané společně s nápojovými kartony (v roce 2020 byl zaveden door-to-door systém sběru plastů), 29 ks na směsné sklo a 20 ks na čiré sklo. Dále
měli občané města k dispozici 7 ks kontejnerů na textil a 7 ks kontejnerů na jedlé oleje a tuky.

Průměrná výtěžnost tříděného sběru na 1 trvale žijícího obyvatele města dosáhla v roce 2021 rekordní hodnoty 63,8 kg/obyv.rok což je o 10 kg více proti republikovému průměru za rok 2020.

V porovnání procentuální účinnosti separace mezi roky 2018-2021 je výrazný nárůst (kromě 2020/papír a sklo) u všech komodit. Bez kovů to je 44,5%, včetně kovů 66 %. Účinnost separace kovů je 581% (účinnost separace kovů nad 100% značí, že jsou do evidence zahrnuty veškeré kovy
předané občany do výkupen a ne jen kovy vyseparované z komunálního odpadu).

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.