Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2018 eviduje jediný neplněný cíl: nedostatečná recyklace biodpadu

Číslo cíle: 3.3.1

Definice cíle: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) vyprodukovaných v roce 1995.

Indikátor: Množství BRKO uloženého na skládky (cílová hodnota pro rok 2020 je maximálně 52 kg/obyvatele)

V roce 2018 bylo materiálově využito 279 tun bioodpadu (BRKO), 353 tun odvezeno na skládku, tj. 56% celkové produkce a 85 kg/ obyvatele.

Stav plnění cíle: Cíl není plněn

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.