Výsledek ekologické ankety 2008

Výsledek ekologické ankety týkající se třídění biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů)

Ekologická anketa byla vložena do dvou vydání Ozvěn Slatiňan, poprvé v červencovém a podruhé v zářijovém vydání. 2. termín pro vyplnění ankety byl stanoven do 30. 9. 2008.

Ze 1400 domácností, kterým byly ekologické ankety po dvakrát společně s Ozvěnami Slatiňan doručeny, bylo doručeno pouze 50 vyplněných.

Výsledky doručených anket jsou následující:

Většina respondentů se v současné době zbavuje bioodpadů ukládáním do směsného komunálního odpadu. Odpady ze zahrad jsou likvidovány převážně na zahradních kompostech občanů, odpad z kuchyní však jen velmi málo, končí obvykle v popelnicích.
Sběrný dvůr je užíván především k odložení větví, listí a posečené trávy.

A jak dopadly jednotlivé možné způsoby nakládání s bioodpady?

A) K pravidelnému svozu bioodpadů přímo od domu ze specielní nádoby – popelnice na bioodpad (obdobně jako na směsný komunální odpad), kterou si občané pořídí na vlastní náklady, se přiklonilo celkem 20 domácností.

B) K pravidelnému odvozu bioodpadů ze specielních nádob umístěných na stávajících separačních místech pro vytříděné složky (plasty, sklo, papír a nápojové kartony) se přiklonilo 22 domácností.

C) K využívání specielních kompostéru, které by byly umístěny na zahradách u domů, a byly by poskytnuty za dotovanou cenu (stanovené procento z pořizovací ceny) se přiklonilo pouze 8 domácností, z toho 2 domácnosti jsou ochotni uhradit za kompostér 50 % pořizovací ceny.

S ohledem na malý zájem občanů jakkoliv se podílet na zavedení nového systému nakládání s bioodpadem, což lze dovodit z velmi slabé účasti na ekologické anketě, navrhuji tyto další postupy řešení:

1) začít odděleně sbírat bioodpad ve školách, školce a školní jídelně – pro tyto účely zakoupit ke každé budově kompostér (u jídelny a školky po dvou kusech) např. tyto:

2) nadále motivovat občany k domácímu kompostování a zakoupit kompostéry (dle finančních možností města) a nabízet je za dotovanou cenu občanům-stanovit smluvní podmínky (možnost kontroly třídění odpadů jak v popelnici, tak v kompostéru)

3) bioodpad v roce 2009 prozatím nesvážet na kompostárnu (nemalé finanční náklady), pokusit se ho nejdříve kompostovat v místě vzniku-podpora kompostů, kompostérů….

Slatiňany 30. září 2008

Vypracovala: Medunová Petra

 

 

 

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.