Výsledky dotazníkového šetření – Strategický plán rozvoje města Slatiňany

Dotazník vyplnilo celkem 280 respondentů, z nichž 269 bylo občanů města Slatiňan a 11 občanů bydlící mimo město. Možnost elektronického vyplnění využilo 221 respondentů a 59 vyplnilo dotazník v tištěné podobě.

Dopravní infrastruktura Priorita
Dostupnost a rozsah hromadné dopravy 2,05
Stav veřejného osvětlení 2,49
Parkování ve městě 2,84
Bezpečnost silničního provozu pro chodce 3,22
Stav chodníků a místních komunikací 3,32
Bezpečnost silničního provozu pro cyklisty 3,65
Pozn.: hodnoty jako známky ve škole 1 – výborně až 5 – nedostatečně  

Respondenti nejlépe hodnotili dostupnost a rozsah hromadné dopravy, nejhůře stav chodníků a místních komunikací a bezpečnost silničního provozu pro cyklisty. Tento názor se pak potvrdil i v oblasti stanovení priorit investičních záměrů města, kdy z dotazníkového šetření vyšla jako priorita č. 1 rekonstrukce a oprava chodníků a priorita č. 2 budování infrastruktury pro cyklisty.

Nejčastější odpovědi, „Co příp. konkrétně zlepšit v rámci dopravní infrastruktury“, byly následující:

 • zlepšit špatný stav chodníků a komunikací (např. ul. Tyršova, Čechova, ul. T.G.M., Palackého, 5. května, chodníky u bytových domů v sídlišti), dobudovat chodník Švermova,
 • více přechodů pro chodce zejména chybějící přechod u Bonetu, dále v ul. Vítězství, ul. Sečská
 • výměna veřejného osvětlení, které nevytváří tzv. „světelný smog“
Školství, sport, kultura, volnočasové aktivity Priorita
Kvalita a vybavení MŠ 1,83
Kvalita a vybavení ZŠ 2,13
Nabídka možností sportovního vyžití pro děti 2,58
Nabídka možností sportovního vyžití pro dospělé 2,70
Kvalita a vybavení sportovišť 2,88
Množství a kvalita dětských hřišť 2,98
Pestrost/četnost kulturního vyžití ve městě 3,06
Pozn.: hodnoty jako známky ve škole 1 – výborně až 5 – nedostatečně  

Nejlépe respondenti hodnotili kvalitu a vybavení školství, ať již MŠ či ZŠ. Nejhůře hodnotili množství a kvalitu dětských hřišť a pestrost s četností kulturního využití ve městě.

Nejčastější odpovědi na otázku, „Co byste konkrétně zlepšili či co chybí“, byly následující:

 • chybí více hřišť pro děti, chybí hřiště pro dospívající mládež, chybí veřejné hřiště pro předškolkové děti, workoutové hřiště, (hřiště chybí např. na sídlišti, Škrovád, Trpišov).
 • zlepšit a rekonstruovat sportoviště Spartaku, špatný stav haly včetně zázemí a atletické dráhy
 • pořádat více městských kulturních akcí, kulturních akcí a vyžití pro děti, koncerty.
Správa města, údržba, služby Priorita
Dostupnost a kvalita zdravotní péče 1,98
Komunikace MěÚ s občany 2,30
Vstřícnost a odbornost pracovníků MěÚ 2,36
Dostupnost a kvalita služeb pro potřebné a seniory 2,37
Kvalita správy hřbitova 2,58
Vybavení města městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, výzdoba 2,90
Čistota ulic a komunikací 2,91
Péče o veřejnou zeleň 2,93
Pozn.: hodnoty jako známky ve škole 1 – výborně až 5 – nedostatečně  

Respondenti nejlépe hodnotili zdravotní péči a komunikaci MěÚ s občany. Naopak nejhůře dopadlo vybavení města městským mobiliářem, čistota ulic a komunikací a péče o veřejnou zeleň.

Na otázku, co konkrétně zlepšit byly nejčastější odpovědi:

 • zlepšit mobiliář ve městě, více odpadkových košů, laviček, více zeleně a květinové výzdoby,
 • zlepšit práci údržby, zejména péče o zeleň, čistota ulic a komunikací, autobusových zastávek,
 • lepší péče o hřbitov
Investiční záměry města Priorita
Rekonstrukce či oprava chodníků 2,13
Budování infrastruktury pro cyklisty 2,32
Podpora převodu sportovišť Spartaku do vlastnictví města s cílem jejich postupné obnovy 2,36
Rekonstrukce či vybudování dětských hřišť 2,36
Rekonstrukce plovárny 2,37
Rekonstrukce či oprava místních komunikací 2,43
Vybudování vlastního městského sběrného dvora 2,49
Propojení Slatiňan a Orle cyklopěší trasou 2,65
Rekonstrukce Kabeláčova mlýna na knihovnu, infocentrum a společenské prostory 2,82
Řešení veřejných prostranství sídlišť 2,87
Vybudování či rekonstrukce veřejného osvětlení 2,88
Obnova autobusových zastávek 2,89
Vybudování parkoviště u nádraží 3,03
Vybudování parkoviště před Sokolovnou 3,23
Pozn.: Nejvyšší priorita má známku 1, nejnižší priorita má známku 5  

Mezi hlavní investiční priority občané označili zejména rekonstrukci a opravy chodníků, budování infrastruktury pro cyklisty, převod Spartaku a s tím související obnova sportovišť, vybudování dětských hřišť a rekonstrukci plovárny. Nejmenší prioritu dali vybudování parkoviště u nádraží a před Sokolovnou.

 

Mezi jiné investiční priority se nejčastěji objevily:

 • zlepšit prostředí a zvýšit kapacitu kompostárny včetně opravy příjezdové cesty
 • podpora výstavby městských bytů a rodinné výstavby, investice do městského mobiliáře města

Na otázku „Čím jsou podle Vás Slatiňany zajímavé a případně v čem by se mohlo naše město inspirovat“ odpověděli nejčastěji respondenti, že město je zajímavé zámkem, parkem, hřebčínem, okolní přírodou, chovem koní, Švýcárnou, Kočičím hrádkem, Škrovádskými skalami, okolím řeky Chrudimky.

Poslední otázka v dotazníku zjišťovala, zda existuje nějaké místo ve Slatiňanech nebo okolí, které je zajímavé, ale zároveň zanedbané a zasloužilo by si rozvoj. Občané uvedli zejména budovu Sokolovny a její okolí, nevzhledná místa pro kontejnery na tříděný odpad, park před školou, náves v Trpišově a Škrovádě, náhon a okolí Kabeláčova mlýna, Třešňovka a její cesta a odpočinkové zóny, zarostlý rybníček u nádraží, zanedbané koryto řeky Chrudimky.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.