Zajímavost projektu Ostřešanské spojky pro SŽDC poklesla hlavně kvůli vyšším nákladům

Ze zveřejněného dopisu Mgr. Františka Chabičovského, vedoucího oddělení drážního práva a legislativy SŽDC *1):

V letošním roce (5/2018) se provedl přepočet ekonomického hodnocení pro zmiňovanou variantu V4n (ze „Studie proveditelnosti Uzel Pardubice“ z roku 2015 – pozn. red.), do kterého vstupovaly aktualizované investiční náklady ze záměru projektu (zvýšení z 2,047 mil. Kč na 3,952 mil. Kč dle CÚ 2018) a metodické změny výpočtu (jiná diskontní sazba, změna zůstatkové hodnoty, nové měrné ohodnocení finančních toků a další metodické úpravy dle aktuálně platné Rezortní metodiky). S ohledem na enormní změny zejména ve výši IN (dáno změnou jednotkových cen stavebních prací a výraznou rezistencí dotčeného prostoru) ERR pokleslo z původně přijatelné hodnoty 5,91 % na pouhých 0,06 %. Tento výpočet nám slouží jako odrazový můstek pro zadání aktualizace výše zmíněné studie proveditelnosti ve smyslu hledání vhodných alternativ k Ostřešanské spojce.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.