Návrh: Zajistit, aby voda z budovaného obchvatu nešla zbytečně do kanalizace

Každá kapka vody v krajině dobrá. Obchvat tvoří celkem významnou plochu a byla by škoda, kdyby ta voda byla odváděna do kanalizace, ze které by pak za Chrudimí vtékala do řeky a poměrně rychle by téměř bez užitku opustila náš kraj.


Podle sdělení ŘSD, úseku výstavby, nebude voda nijak rychle odváděna pryč. Konkrétně:

Navrhovaný obchvat neprochází žádným ochranným pásmem vod ani chráněnou oblastní přirozené kumulace vod. Nejkratší vzdálenost pásem ochrany vod je ve všech případech více než 3 km.

V trase stavby je odvod vody z komunikace řešen vsakovacími příkopy, propustky a podélnými propustky, na rozmezí k.ú. slatiňany a Kunčí byla vzhledem mělkému uspořádání doplněna v projektové dokumentaci podélná drenáž s vyústěním do přilehlého příkopu. Odvod vod je řešen kanalizací a odvodem do vodotečí (Vlčnovský potok a Slatiňanský potok), před vyústěním do vodotečí budou vybudovány norné stěny pro případnou havárii. V nejnižším místě stavby budou zřízeny horské vpusti .

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.