Zápis ze zasedání osadního výboru obce Trpišov

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU OBCE TRPIŠOV
č. 8/2023 ze dne 7. 8. 2023,

Přítomni: Jaroslav Bleha, Petr Michek, Jitka Blatoňová, Lukáš Seifert, DiS., Bc. Markéta Kynclová, Mgr. Renata Kočí

Ad 1) Na základě podnětů místních občanů bylo zjištěno, že vstupní brána do Slavické obory ve směru od Trpišova je z neznámého důvodu uzamčena řetězem, kdy je tak znemožněn průchod do obory. Jediná varianta vstupu je kovový žebřík, kdy je jeho přelézání značně obtížné a dětem či starším osobám tak hrozí nebezpečí pádu. Osadní výbor tak žádá MěÚ Slatiňany o vysvětlení tohoto úkazu, který bezdůvodně zamezuje návštěvu obory. Žádáme tak informace s tímto spojené umístit do „Ozvěn“ Slatiňan.1

Ad 2) Vedoucí finančního odboru MěÚ Slatiňany paní Hanušová požádala osadní výbor Trpišov, zda by od 1. 1. 2024 zajistil roznos radničního zpravodaje „Ozvěny“ v rámci Trpišova, kdy se jedná o cca 60 ks výtisků. Ozvěny se tak dostanou do schránek občanů v mnohem kratším čase, než při běžném rozvozu přes všechny místní části Slatiňan. Vzhledem k množství těchto výtisků se osadní výbor usnesl, že jejich roznos v rámci Trpišova zajistí vlastními silami.1

Ad 3) Osadnímu výboru Trpišov byla cestou MěÚ Slatiňany doručena žádost od obyvatelky Trpišova – paní Peškové, která požádala zástupce města o pronájem části místního „obchodu“, kdy by se
dle ní mělo jednat o jakési okénko rychlého občerstvení. MěÚ Slatiňany k tomuto požádal o vyjádření osadní výbor. Osadní výbor se tak usnesl, že vzhledem k minimu informací bude tuto žádost řešit přímo s paní Peškovou, aby bylo jasné, v jakém rozsahu chce svůj záměr realizovat.1

Ad 4) Na základě zjištěných informací od Mgr. Renaty Kočí týkajících se aktuálních evropských dotačních programů projednal osadní výbor Trpišov variantu týkající se změny účelu užívání objektu „obchodu“ v Trpišově a nově tak získat možnost fi nanční dotace na spolufi nancování rekonstrukce z programu „Území se starou stavební zátěží“ tzv. Brownfieldu. Zjednodušeně by se tak daly získat finanční  prostředky, které v současné době tolik chybí na rekonstrukci této budovy. Osadní výbor se usnesl, že je nejprve nutné tuto aktuální
informaci o možnosti čerpání prostředků z evropských fondů pro regionální rozvoj ověřit a poté neprodleně předat na MěÚ Slatiňany.1

  1. Ozvěny Slatiňany 9/2023[][][][]

Odkaz: Ozvěny 6/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.