Zápis z 6. jednání osadního výboru Škrovád

Zápis č. 6 ze dne 4. 11. 2023 ze schůze OV Škrovád

Přítomni Za OV pan/paní/: Sýkorová, Picpauerová, Zahradníková, Vašáková
Omluveni: p. Urbánek,p.Beer

Za občany: pan/paní/: Koblížek, Zahradník, Slanina, Hrčková, Šťastný, Velendorf, Zitková, Zitko, Marek, Marková, Koreček

Program jednání
1. Vývoj v otázkách diskutovaných na minulém jednání
1.1. Návrhy pro rozpočet
2. Přeplněný kontejner na textil
3. Mikulášská besídka
4. Diskuse

1.1. P. Sýkorová seznámila přítomné s návrhy na rozpočet, které byly předány na město p. Hanušové
a) zpracování urbanistické studie na náves a hřiště
b) chodník od křižovatky T směrem ke křížku
c) veřejné osvětlení v lokalitě ulice Západní
d) podíl na vybudování dětského hřiště
e) nezařazeno – oprava silnice od klapačky ke křížku (z důvodu neznámého majitele části pozemku nelze zahrnout)
P. Sýkorová navrhla vytvořit rezervu na tuto akci a tuto rezervu začlenit do rozpočtu.
2. Přeplněný kontejner na textil, spousty pytlů kolem kontejneru – OV byla kontaktována svozová společnost, která pracuje dle plánu svozu a OV nemá možnost toto více ovlivnit.
Diskuse: o účelnosti kontejneru na textil a svozu
Závěr: doporučit městu, aby jednalo se svozovou společností o častějším svozu
3. Mikulášská besídka – v rámci příští schůze, která připadne přímo na Mikuláše navrhla p. Sýkorová oslovit Okrašlovací spolek a uspořádat besídku pro děti. P. Koreček přislíbil spolupráci a Mikulášská besídka se bude konat 6. 12. 2023 od 17 hodin. Peníze se použijí z účtu odměn členů osadního výboru. Členové OV zajistí i občerstvení.
4. V diskusi p. Šťastný upozornil na vystoupení p. Krejčíka, který je fi nancován v rámci energetické úspornosti města. OV konstatoval, že toto mu nepřísluší a přísluší zastupitelům. P. Sýkorová objasnila, že jeho vystoupení bylo v rámci iniciativy města a něco o výhodách energ. úspor pro seniory objasnil.

Dne 1. 11. 2023
Zapsala: Jitka Zahradníková
Schválila: Mgr. Klára Sýkorová1

  1. Ozvěny 12/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.